Sik­ke dog en kra­e­ve­men­ta­li­tet!

BT - - TV -

Flygt­nin­ge skal ik­ke ha­ve fe­rie på sta­tens reg­ning. Er man kom­met til et frem­med land, så kan man na­tur­lig­vis ik­ke for­ven­te, at sta­ten fra dag ét skal be­ta­le for, at man kan hol­de fe­rie. Der­for skal flygt­nin­ge en­ten op­tje­ne ret­ten til be­talt fe­rie via et ar­bej­de li­ge­som al­le an­dre dan­ske­re el­ler fra­si­ge sig de­res of­fent­li­ge for­sør­gel­se, hvis de øn­sker at hol­de fe­rie. DEN­NE SOM­MER HAR igen budt på en debat om flygt­nin­ges ret til be­talt fe­rie, som re­ge­rin­gen sam­men med Dansk Fol­ke­par­ti af­skaf­fe­de i 2015. For mig hand­ler dis­kus­sio­nen om ri­me­lig­hed og or­dent­lig in­te­gra­tion. JEG ME­NER IK­KE, det er ri­me­ligt at kom­me til Dan­mark og som det før­ste for­ven­te at hol­de fe­rie på skat­tey­der­nes reg­ning. Kom­mer man her­til som flygt­ning, så har man en for­plig­tel­se til hur­tigst mu­ligt at kom­me til at for­sør­ge sig selv, og den ev­ne op­når man ik­ke ved at hol­de fe­rie. HVIS EN FLYGT­NING på in­te­gra­tionsy­del­se holdt fe­rie, så vil­le det be­ty­de, at man hver­ken var for­plig­tet til at del­ta­ge i dan­skun­der­vis­ning el­ler den ak­ti­ve­ring, der har til for­mål at få flygt­nin­ge i gang på ar­bejds­mar­ke­det. El­ler for den sags skyld ta­ge imod et til­bud om et kon­kret job. Det vil­le va­e­re til ska­de for in­te­gra­tio­nen. Der­for har jeg og­så ta­get mig til ho­ve­d­et, når flygt­nin­ge tid­li­ge­re har de­mon­stre­ret for ret­ten til fe­rie. Sik­ke dog en kra­e­ve­men­ta­li­tet over for et sam­fund, der har ta­get imod en med åb­ne ar­me! FOR MIG ER det og­så et spørgs­mål om, hvil­ken men­ta­li­tet vi mø­der flygt­nin­ge med. Skal Dan­mark va­e­re et tagselv­bord, el­ler skal vi va­e­re et sam­fund, der stil­ler krav? Jeg me­ner, vi skal stil­le krav fra dag ét og for­sø­ge at få flygt­nin­ge til at for­sør­ge sig selv hur­tigst mu­ligt. Vi skal og­så hu­ske på, at de flygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark, er de sta­er­ke­ste. De sva­ge­ste bli­ver i na­er­om­rå­der­ne. DE FLYGT­NIN­GE, DAN­MARK mod­ta­ger, kom­mer og­så fra lan­de, hvor man er vant til at for­sør­ge sig selv, så der er in­gen grund til at mø­de dem med en for­vent­ning om, at de ik­ke kan kla­re sig selv. Der­for skal vi ik­ke lu­l­le dem i søvn med åb­ne of­fent­li­ge kas­ser uden mod­krav. Jeg tror fak­tisk og­så, at de fle­ste flygt­nin­ge har en am­bi­tion og en for­vent­ning om at kom­me til at kla­re sig selv. Det skal vi ik­ke ta­ge fra dem ved som det før­ste at sen­de dem på stats­be­talt fe­rie. DER­FOR HAR VI over en bred kam gjort op med blød­sø­de­n­he­den over for de flygt­nin­ge, der kom­mer her­til. Vi har hal­ve­ret ydel­ser­ne, så det bed­re kan be­ta­le sig at ar­bej­de. Gjort op med be­talt fe­rie. Og vi har vendt ud­gangs­punk­tet på ho­ve­d­et i vo­res mø­de med flygt­nin­ge. Da jeg blev mi­ni­ster, var det tre pro­cent af de ny­til­kom­ne flygt­nin­ge, der blev vur­de­ret pa­ra­te til at ta­ge i ar­bej­de. Nu er det me­re end 70 pro­cent. SAM­TI­DIG ER ME­RE end 30.000 ik­ke-ve­st­li­ge ind­van­dre­re og ef­ter­kom­me­re kom­met i ar­bej­de si­den 2015. Så den stram­me­re kurs vir­ker. Og det er vel i grun­den ik­ke så un­der­ligt, at vi får bed­re re­sul­ta­ter ved at gi­ve folk et ka­er­ligt skub ud på ar­bejds­mar­ke­det end ved at gi­ve dem penge for at lig­ge hjem­me på so­fa­en. Kom­mer man her­til som flygt­ning, så har man en for­plig­tel­se til hur­tigst mu­ligt at kom­me til at for­sør­ge sig selv, og den ev­ne op­når man ik­ke ved at hol­de fe­rie

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.