Bend­ter skyl­der en for­kla­ring el­ler to

BT - - NYHEDER - MI­CHA­EL DYRBY Ansv. che­fre­dak­tør

DET HAR VA­E­RET Nicklas Bendt­ners uge, hvor de mod­stri­den­de for­kla­rin­ger om den ’vol­de­li­ge epi­so­de’ nat­ten mel­lem lør­dag og søn­dag har va­e­ret do­mi­ne­ren­de.

DE TO PAR­TER er så grund­la­eg­gen­de ue­ni­ge om ha­en­dels es­for­lø­bet, at beg­ge par­ter ik­ke kan ha­ve ret. Det ly­der ind­ly­sen­de, men så­dan er det of­te i man­ge volds­sa­ger, hvor beg­ge par­ter kan ha­ve ret, da op­le­vel­sen of­te af­ha­en­ger af øjet, der ser.

FAKTA ER, AT taxa­chauf­før­en har bra­ek­ket ka­e­ben - to ste­der.

FAKTA ER, AT Bendt­ner er man­den bag den bra­ek­ke­de ka­e­be. Det be­na­eg­ter han ik­ke, men han er­kla­e­rer sig al­li­ge­vel uskyl­dig.

DET ER UKLART, hvor­dan det kom der­til, at en taxa­chauf­før måt­te på Rigs­ho­spi­ta­lets ope­ra­tions­bord for at få ka­e­ben på plads. Iføl­ge Bendt­ners ka­e­re­ste, som er den ene­ste, der ind­til nu har gi­vet en de­tal­je­ret for­kla­ring på sa­gen via In­s­ta­gram, blev par­ret ef­ter en glad af­ten i by­en snydt, for­di taxa­chauf­før­en kør­te for­kert to gan­ge i for­sø­get på at nå frem til Bendt­ners op­holds­sted i Kø­ben­havn.

NÅR MAN BOR i Kø­ben­havn, ved man, at man når ik­ke langt for de 50 kro­ner, der stod på taxa­me­te­ret, som Nicklas Bendt­ners ka­e­re­ste for­kla­re­de. Fra kø­re­tu­ren stop­pe­de, til hi­sto­ri­en kom frem om søn­da­gen, er sa­gen ble­vet svagt og for­skel­ligt be­skre­vet. Fra de neut­ra­le be­skri­vel­ser fra po­li­tiets døgn­rap­port og til DanTaxis be­kra­ef­tel­se af, hvad sel­ska­bet kal­der et over­fald.

EF­TER BENDT­NERS FOR­KLA­RING via ka­e­re­sten om, at det var par­ret selv, der i vir­ke­lig­he­den blev tru­et - bå­de med taxa­en og en fla­ske, der blev ka­stet ef­ter dem - og til DanTaxis af­vis­ning af den for­kla­ring med hen­vis­ning til vi­deo­op­ta­gel­ser er det na­er­mest ble­vet en kri­mi­nal­gå­de at opkla­re: Hvad ske­te der? et er til gen­ga­eld sik­kert, at Nicklas Bendt­ner i den grad har brug for, at hans af­vis­ning hol­der vand. Han har fo­re­lø­big in­tet sagt ud over at la­e­se en er­kla­e­ring op, hvor han be­kla­ger ha­en­del­sen og er­kla­e­rer, at han ik­ke er en volds­mand, men tva­er­ti­mod er en mand, der »be­skyt­ter si­ne ka­e­re«.

HAN HAR END­NU ik­ke for­holdt sig til re­le­van­te spørgs­mål, der tra­en­ger sig på. For­kla­rin­gen skal hol­de og ik­ke kun­ne gen­dri­ves af vi­deo­op­ta­gel­ser, for Bendt­ners om­døm­me og tro­va­er­dig­hed ha­en­ger i for­vej­en i la­ser. ele Bendt­ner-lej­re­ns plan­la­eg­ning af kom­mu­ni­ka­tio­nen ef­ter den vol­de­li­ge sag er vel­til­ret­telagt, men det kan ik­ke aen­dre på, at Nicklas Bendt­ner skyl­der at sva­re på en ra­ek­ke spørgs­mål. Og bå­de han og ka­e­re­sten må hå­be, at po­li­ti­et er hur­ti­ge i de­res ef­ter­forsk­ning og i stand til en­ten at rej­se en hur­tig til­ta­le el­ler af­vi­se sa­gen.

BENDT­NER ER I et lim­bo li­ge nu, og han kan ik­ke for­ven­te at red­de sig igen­nem på en tek­ni­ka­li­tet un­der en even­tu­el rets­sag.

EN­TEN FOR­SVA­RE­DE HAN sin ka­e­re­ste, ef­ter taxa­chauf­før­en ka­ste­de en fla­ske ef­ter dem, el­ler og­så er han en volds­mand, der for­sø­ger at ta­le sig ud af sa­gen med for­blom­me­de ud­ta­lel­ser.

DET TRED­JE OG sid­ste fak­tum i den­ne sag er, at Nicklas Bendt­ner - uan­set hvor me­get hans fans for­g­u­der ham - mang­ler ev­nen til at hol­de sig ude bal­la­de og tu­mult.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.