BENNYS BUTIK BLEV

BT - - NYHEDER -

STÅ FAST at man ik­ke kan dri­ve en butik i Dan­mark uden at skul­le fryg­te, at det her kan ske,« si­ger Ben­ny Svend­sen, der som in­de­ha­ver af Kor­sør Out­let i to år måt­te ka­em­pe med en grup­pe un­ge, der ra­se­re­de hans butik.

Ben­ny Svend­sen og eje­ren af se­x­bu­tik­ken Dark Ro­se, Tor­ben Knud­sen, der og­så har op­le­vet en ha­er­va­er­ks­bøl­ge, op­for­drer Ben­te Pe­der­sen til at hol­de ho­ve­d­et højt.

»Det kra­e­ver, at man ar­bej­der vi­de­re og tror på, at det nok skal gå. Gi­ver man først op og be­gyn­der at hol­de luk­ket halv­de­len af ti­den, går det kun én vej,« si­ger Tor­ben Knud­sen.

De­res støt­te til den fru­stre­re­de bo­de­ga-ejer kom­mer ef­ter, at 15-20 ba­se­bal­l­bat-svin­gen­de van­da­ler har øde­lagt et pizze­ria i Fry­den­lund Cen­tret i Has­le, hvor Ben­te Pe­der­sen be­va­er­ter si­ne ga­e­ster.

’Sno­t­hval­pe­ne,’ som hun kal­der dem, har gen­tag­ne gan­ge ra­se­ret i cen­tret, og det ram­mer hen­de på pen­ge­pun­gen. Om­sa­et­nin­gen er så­le­des hal­ve­ret, forta­el­ler hun til B.T.

For Ben­ny Svend­sen star­te­de pro­ble­mer­ne kort ef­ter, han hav­de åb­net Kor­sør Out­let i 2013. Her kom en grup­pe un­ge ind i for­ret­nin­gen og tru­e­de med, at de vil­le smadre hans butik, hvis ik­ke han an­sat­te nog­le af dem. Det af­vi­ste Ben­ny, og der­ef­ter star­te­de to år med smadre­de ru­der, chi­ka­ne og trus­ler.

»Det vil­le jeg sim­pelt­hen ik­ke fin­de mig i. Jeg be­slut­te­de me­get hur­tigt, at de ik­ke skul­le ha­ve lov til at be­stem­me,« si­ger Ben­ny Svend­sen og ud­dy­ber:

»Den be­slut­ning ko­ste­de mig så om­kring 100.000 kro­ner i smadre­de vin­du­er, slem chi­ka­ne og trus­ler. Det var sva­ert, for det hav­de men­ne­ske­li­ge om­kost­nin­ger for per­so­na­let. Det var jeg ked

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.