ECB hol­der som ven­tet ren­ten i ro

BT - - NYHEDER -

Den Eu­ro­pa­ei­ske Cen­tral­bank fast­hol­der som ven­tet si­ne ren­ter ua­en­dret, skri­ver Ritzau Fi­nans.

Blandt an­det lig­ger ind­låns­ren­ten hi­sto­risk lavt på mi­nus 0,4 pro­cent.

Det var in­gen over­ra­skel­se, at ECB hol­der ren­ten i ro, for ban­ken har al­le­re­de lo­vet, at ren­ten tid­ligst bli­ver sat op ef­ter na­e­ste som­mer.

Uden ren­tea­en­drin­ger fra ECB er der hel­ler ik­ke ud­sigt til ren­tea­en­drin­ger her­hjem­me, hvor Na­tio­nal­ban­kens po­li­tik er at fast­hol­de kro­ne­kur­sen over for eu­ro, på­pe­ger che­fø­ko­nom Las Ol­sen i Dan­ske Bank.

»Der har godt nok va­e­ret ten­dens til en lidt sva­ge­re kro­ne på det sid­ste, men det skal bli­ve en del va­er­re end­nu, før det vil ud­lø­se en selv­sta­en­dig dansk ren­te­for­hø­jel­se, og det reg­ner vi ik­ke med at se,« skri­ver han i en ud­ta­lel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.