Fran­co flyt­tes fra mau­sole­um

BT - - NYHEDER -

Par­la­men­tet i Spa­ni­en har god­kendt pla­ner om at åb­ne den af­dø­de ge­ne­ral Fran­ci­sco Fran­cos grav og flyt­te ham.

Fran­cos sty­re­de Spa­ni­en, ef­ter at han vandt bor­ger­kri­gen i 1930’er­ne, ind­til hans død i 1975.

På nu­va­e­ren­de tids­punkt lig­ger Fran­co be­gra­vet i et mau­sole­um, der er del af et stør­re min­de­kom­pleks opkaldt ef­ter Fran­co selv.

Monu­men­tet med mau­so­le­et blev byg­get af fan­ge­ar­bej­de­re, der var mod­stan­de­re af ge­ne­ra­lens sty­re.

Kom­plek­set kal­des De Fald­nes Dal. Ud over Fran­co lig­ger og­så Jo­se An­to­nio Pri­mo de Ri­ve­ra, der var grund­la­eg­ger af fa­scist­par­ti­et Fa­lan­ge og om­kring 50.000 ukend­te, der dø­de un­der bor­ger­kri­gen of­test i kamp for Fran­cos si­de.

Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­ring har øn­sket at flyt­te Fran­cos lig. I ste­det skal De Fald­nes Dal va­e­re ’et min­de­sted for fa­scis­mens of­re’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.