Ka­em­pe fedtb­jerg un­der De­troit

BT - - NYHEDER -

kro­ner, si­ger han. Lyg­te og ko­fan­ger er skif­tet, og så har bi­len i øv­rigt få­et et tryk bag ko­fan­ge­ren.

I mel­lem­ti­den har den 40-åri­ge kon­su­lent og­så måt­tet be­ta­le for en lå­ne­bil.

Mens sa­gen ver­se­rer, for­sø­ger fa­mi­lie­fa­ren at bru­ge an­led­nin­gen til at forta­el­le sin tre børn, at man ik­ke stik­ker af fra si­ne fejl.

»Jeg er me­get be­vidst om, at det, jeg gør, sa­et­ter et af­tryk hos mi­ne børn,« si­ger Da­ni­el Brüs­sow Jen­sin og forta­el­ler, at hans dat­ter på et

Myn­dig­he­der­ne i De­troit i den ame­ri­kan­ske del­stat Mi­chi­gan har lo­ka­li­se­ret et stort bjerg af fedt i klo­ak­sy­ste­met un­der en for­stad til by­en. Der er ta­le om et fedtb­jerg, der be­står af - ja, fedt - olie og ma­te­ri­a­ler som ba­byble­er. Alt sam­men no­get, som ind­byg­ger­ne har skyl­let ud, så det er hav­net ne­de i klo­ak­ker­ne, hvor det nu sam­ler sig i fedtb­jer­get. Nyheds­bu­reau­et UPI ci­te­rer kon­to­ret for of­fent­li­ge ar­bej­der i for­sta­den Ma­comb for at si­ge, at fedtb­jer­get er 100 fod langt, godt 30 me­ter. »Men det gi­ver os en mu­lig­hed for at ta­le med folk om vig­tig­he­den af at pas­se på med, hvad de smi­der ned i klo­ak­sy­ste­met,« si­ger Can­di­ce Mil­ler, /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.