Fransk sko­le op­fandt sor­te ele­ver

BT - - NYHEDER -

Et for­søg på at vi­se mang­fol­dig­hed er endt i en PRka­ta­stro­fe for kunstsko­len Emi­le Co­hl i Ly­on i Frank­rig. Avi­sen Daily Mail skri­ver, at sko­len fik ta­get et grup­pe­bil­le­de af de stu­de­ren­de, og det skul­le vi­ses i USA for at til­tra­ek­ke ame­ri­kan­ske ele­ver. Op­ga­ven blev over­ladt til et unavn­gi­vent kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau i Ca­li­for­ni­en, da sko­len har pla­ner om at la­ve en af­de­ling i Los An­ge­les in­den for de na­e­ste fi­re år. Iføl­ge avi­sen ju­ste­re­de bu­reau­et på bil­le­det. Fle­re ele­ver blev fo­tos­hop­pet, så de nu frem­stod som sor­te. Det vil­le ta­ge sig bed­re ud for et ame­ri­kansk pu­bli­kum, men fran­ske ele­ver så, at no­get var aen­dret og lag­de bå­de det rig­ti­ge og det ma­ni­p­u­le­re­de bil­le­de på Twit­ter. Fi­re ele­ver var nu ble­vet sor­te, og der var ind­sat ek­stra to sor­te ele­ver. Sko­le­di­rek­tør An­to­i­ne Ri­vière be­na­eg­ter, at sko­len har haft pla­ner om at ma­ni­p­u­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.