It­ter hos børn

BT - - NYHEDER -

na­e­ste­stør­ste grup­pe på 31 pro­cent er mel­lem 25 og 34 år, mens kun 12 pro­cent af se­er­ne er over 35.

»Jeg er over­ra­sket over, at der ik­ke er fle­re un­der 18 år, for jeg får man­ge kom­men­ta­rer fra per­so­ner un­der 18, og der er og­så man­ge, der kom­mer hen og vil ha­ve ta­get en sel­fie,« si­ger Ras­mus Pa­lu­dan. ske­te uden for sko­le­ti­den, men vi er ut­ro­lig ke­de af, hvis ele­ver fra sko­len me­re el­ler min­dre ufri­vil­ligt er hav­net i en vi­deo, hvor de kan ta­ges til ind­ta­egt for syns­punk­ter, som de må­ske slet ik­ke er eni­ge i. Der­for har vi og­så haft en grun­dig de­bat om, hvor­dan man kan age­re i et de­mo­kra­ti, at lyt­te til sin for­nuft og at bru­ge sin kri­ti­ske sans. Vi har og­så talt sel­ve ha­en­del­sen igen­nem med ele­ver­ne. Sko­lens le­del­se har nu ind­ska­er­pet over for al­le me­d­ar­bej­de­re, at det er vig­tigt al­tid at re­a­ge­re, hvis man hø­rer om ar­ran­ge­men­ter, som kan ha­ve kon­se­kven­ser for ele­ver­ne, som de må­ske ik­ke selv kan gen­nem­skue,’ ly­der det i skri­vel­sen.

Met­te With Ha­gen­sen, der er lands­for­mand for Sko­le og fora­el­dre, ef­ter­ly­ser stør­re an­svar­lig­hed fra Goog­le, der ejer YouTu­be.

»Jeg sy­nes godt, at Goog­le kun­ne brin­ge en pu­blic ser­vi­ce-med­del­el­se sam­men med de vi­deo­er, hvor der står, at det er en vi­deo med po­li­tisk ind­hold, der sig­ter mod at frem­me et be­stemt bud­skab. YouTu­be er et ka­em­pe stort me­die med rig­ti­ge man­ge bru­ge­re, og de har et an­svar i for- hold til, at det, der bli­ver lagt ud, har lø­dig­hed og kva­li­tet,« si­ger hun.

Ras­mus Pa­lu­dan har plan­lagt be­søg i yder­li­ge­re 17 bo­lig­om­rå­der frem til slut­nin­gen af ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.