Et er fup

BT - - NYHEDER -

et an­det mo­der­ma­er­ke på ven­stre kind, de har fjer­net. Jeg el­sker, når folk har mo­der­ma­er­ker, og der­for sy­nes jeg ik­ke, det skal va­ek,« si­ger hun let­te­re fru­stre­ret - og fort­sa­et­ter:

»Og de har da glat­tet min hud ud, tror jeg. Og så er det ba­re ik­ke na­tur­ligt. Hvor­for skal mi­ne ken­de­tegn va­ek? Det er så­dan, jeg er, og jeg har jo ik­ke no­get imod dem - tva­er­ti­mod.«

Mar­tin Jes­sen er fo­to­graf og har ta­get bil­le­der af So­fie Bir­kø de se­ne­ste to år, og han er dybt ry­stet over det bil­le­de, der er duk­ket op af hen­de, som ’Miss Dan­mark’ kal­der na­tur­ligt.

»Jeg har ta­get tu­sind­vis af bil­le­der af So­fie. Jeg ken­der der­for hver en fu­re og mo­der­s­ma­er­ke i hen­des an­sigt - og så ser man de bil­le­der, der er lagt på net­tet, som an­gi­ve­ligt skul­le va­e­re na­tur­li­ge. De er pho­tos­hop­pet for fuld smad­der,« si­ger han til B.T. og og fort­sa­et­ter:

»Det bil­le­de, som er pra­e­sen­te­ret Det bil­le­de, som er pra­e­sen­te­ret som na­tur­ligt på ’Miss Dan­mark’s si­de, lig­ner fak­tisk slet ik­ke So­fie - hen­des an­sigts ka­rak­ter­tra­ek er fjer­net helt som na­tur­ligt på ’Miss Dan­mark’s si­de, lig­ner fak­tisk slet ik­ke So­fie hen­des an­sigts ka­rak­ter­tra­ek er fjer­net helt.«

Mar­tin Jes­sen forta­el­ler, hvor­dan han hjalp So­fie Bir­kø med at fil­me en vi­deo til ’Miss Dan­mark’ i juli. Og at hun i al den tid, han har kendt hen­de, har vil­let ha­ve bå­de bil­le­der og vi­deo­er så na­tur­li­ge som mu­ligt.

»Når man la­ver en kon­kur­ren­ce og kal­der det ’na­tur­ligt og uden fil­ter’, så er det jo svin­del og hum­bug,« si­ger han.

Som fo­to­graf ved han godt, hvor of­te bil­le­der bli­ver re­di­ge­ret, og der­for sy­nes han, ide­en om det upo­le­re­de var fan­ta­stisk.

»Må­let med at fjer­ne fo­kus fra det per­fek­te er så­dan set ae­delt nok, hvis man så ba­re ef­ter­le­ver det og vi­ser pi­ger­ne, som de ser ud. Men når man ef­ter­føl­gen­de kø­rer en gang ’fre­kvens se­pa­ra­tion’ med me­re over bil­le­der­ne i Pho­tos­hop, så er det na­tur­li­ge va­ek, og Lisa Lents og he­le ’Miss Dan­mark-kon­cep­tet’ kom­mer til at frem­stå som ua­er­ligt og ut­ro­va­er­digt,« si­ger Mar­tin Jes­sen.

B.T. har uden held for­søgt at få en kommentar fra Lisa Lents

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.