Bø­der va­el­ter ned over bus­pas­sa­ge­rer

BT - - NYHEDER -

NY REKORD Ni­els Phi­lip Kjeld­sen | bt@bt.dk

Bus­sel­ska­bet Movia har de se­ne­ste år sat den ene rekord ef­ter den an­den i at ud­skri­ve bø­der til de­res pas­sa­ge­rer. 2018 bli­ver in­gen und­ta­gel­se. I årets før­ste ot­te må­ne­der har Movia ud­skre­vet 36.731 bø­der til en sam­let va­er­di af godt 27,5 mil­li­o­ner kro­ner. Det er en stig­ning på knap 29 pro­cent i for­hold til sam­me pe­ri­o­de af 2017, vi­ser tal fra Movia, som B.T. har få­et ind­sigt i.

»Selv­føl­ge­lig skal man ik­ke sny­de med sin bil­let, men vi mang­ler ind­sigt i, hvor­for de her bø­der bli­ver ud­skre­vet. Er det for­di, fle­re sny­der? El­ler er det for­di, folk mang­ler en zo­ne på grund af dår­lig in­for­ma­tion?,« si­ger Ras­mus Mar­kus­sen, po­li­tisk me­d­ar­bej­der i Pas­sa­ger­pul­sen, For­bru­gr­rå­det Ta­enk, til B.T.

Fort­sa­et­ter Movi­as kon­trol­lø­rer med at ud­skri­ve bø­der i sam­me tem­po som hidtil i 2018, slår de de­res egen bø­de­re­kord for et helt år al­le­re­de i star­ten af ok­to­ber.

En rekord, der står for fald, ef­ter Movia for tred­je år i tra­ek har sendt fle­re kon­trol­lø­rer ud i bus­ser­ne. Det er ho­ved­sa­ge­ligt vag­ter fra fir­ma­et Securi­tas.

»Pro­ble­met er, at man med de her øge­de kon­trol­ler og an­tal bø­der og­så ram­mer fle­re pas­sa­ge­rer, hvor det re­elt er en fejl, der lig­ger til grund for, at man ik­ke har en gyl­dig bil­let. I de sa­ger så vi ger­ne, at Movia ud­vi­ste no­get me­re kon­du­i­te og helt an­nul­le­rer bø­de­r­ne,« si­ger Ras­mus Mar­kus­sen.

Hos Movia la­eg­ger man ik­ke skul på, at det ho­ved­sa­ge­ligt er et øko­no­misk mo­tiv, der har få­et dem til at op­trap­pe ma­eng­den af kon­trol og ud­skri­ve langt fle­re bø­der.

Bus­linjer­ne 4A og 5C er ble­vet free flow-bus­ser, hvor pas­sa­ge­rer­ne ik­ke skal for­bi chauf­før­en, før de sti­ger ind. I ste­det kan de gå ind ad mid­ter­dø­re­ne. Det får fle­re til at ’glem­me’ at kø­be bil­let, op­ly­ser Movia.

FOTO: IDA MARIE ODGAARD

Det er blandt an­det på bus 5C, at Movia har ind­sat ek­stra kon­trol­lø­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.