Vig­tigt med li­be­ralt op­gør i Ven­stre

BT - - NYHEDER -

VEN­STRE ER IGEN hav­net i en fløj­krig. For fi­re år si­den re­sul­te­re­de det ben­hår­de mag­top­gør mel­lem Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Kri­sti­an Jen­sen i, at par­tiets fol­ke­tings­grup­pe blev delt op i to flø­je, og det har ta­get lang tid at slik­ke sår­e­ne re­ne. NU ER DET så par­tiets ud­la­en­din­gepo­li­tik, der har star­tet en bok­se­kamp i Ven­stre. I det ene ring­hjør­ne står hard­hit­te­ren In­ger Støj­berg, mens sta­dig fle­re Ven­stre­folk har be­va­e­get sig over i det mod­sat­te. Se­ne­st har fol­ke­tings­med­lem­met Jan E. Jør­gen­sen op­trap­pet kon­flik­ten med sin bog ’En ae­g­te li­be­ral’. I for­om­ta­len til bo­gen frem­går det, at Jan E. Jør­gen­sen var imod for­bud mod bur­ka og niqab og fandt det uføl­somt, da In­ger Støj­berg fejre­de 50 ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger med en ka­ge. På sam­me må­de be­tød den me­get om­tal­te smyk­ke­lov, at han hav­de sva­ert ved at se sig selv i spej­let. HAN ER DER­MED på linje med po­li­tisk ord­fø­rer Britt Ba­ger, der har ud­talt, at hun ik­ke står sam­me sted som In­ger Støj­berg. Og for den sags skyld bo­li­gord­fø­rer Martin

Det er et op­gør om cen­tra­le li­be­ra­le va­er­di­er som per­son­lig fri­hed, fri­sind og åben­hed kon­tra de se­ne­re års stram­nin­ger og reg­ler, der be­gra­en­ser re­li­gions­fri­hed og ud­for­drer in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner

Ge­ert­sen, der i juli sag­de til TV2, at ’det smer­ter en li­be­ral at se, at vi slår hin­an­den oven i ho­ve­d­et med tal på, hvem der har la­vet flest ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger’. Det ty­der alt­så på, at der er sat en gry­de over, og tem­pe­ra­tu­ren i van­det nu er så højt, at det ko­gen­de vand har få­et lå­get til at let­te. MENS FORMANDSOPGØRET HAND­LE­DE om per­so­ner, er den nye in­ter­ne op­gør me­get me­re end det. Det er et op­gør om cen­tra­le li­be­ra­le va­er­di­er som per­son­lig fri­hed, fri­sind og åben­hed kon­tra de se­ne­re års stram­nin­ger og reg­ler, der be­gra­en­ser re­li­gions­fri­hed og ud­for­drer in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner. Alt­så no­get så stor­la­dent som et ide­o­lo­gisk op­gør i Dan­marks Li­be­ra­le Par­ti. DISKUSSIONEN OM VAERDIERNE i Ven­stre er vig­tig, ik­ke ba­re for par­ti­et, men og­så for Dan­marks frem­tid. Det er et al­vor­ligt ind­greb i den per­son­li­ge fri­hed at na­eg­te per­so­ner at ba­e­re niqab i det of­fent­li­ge om­rå­de. Det sam­me ga­el­der for­sla­get om, at der skal ind­fø­res lov om, at man skal gi­ve en borg­me­ster hån­den, hvis man vil va­e­re dansk stats­bor­ger. SELV­FØL­GE­LIG HØ­RER DET sig til at gi­ve hån­den i Dan­mark, li­ge­som det er udansk at da­ek­ke sit hår til af re­li­gi­øse år­sa­ger. Men det er alt­så ker­ne­va­er­di­er her i lan­det at ha­ve per­son­lig fri­hed til at dyr­ke den re­li­gion, man vil, og der­for er diskussionen yderst vig­tig for Ven­stres kurs.

THO­MAS NØRMARK Re­dak­tions­chef

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.