DOMS­MAND KOL

BT - - NYHEDER -

ME­RE DRAMATIK blev der spurgt fle­re gan­ge ud i retslo­ka­let.

Ankla­ger Kri­sti­an Kirk gen­nem­gik fra mor­genstun­den Pe­ter Mad­sens uhyr­li­ge hand­lin­ger i ubå­den. Han for­tal­te om, hvor­dan Pe­ter Mad­sen in­vi­te­re­de Kim Wall ned i sin ubåd 10. au­gust sid­ste år.

Om hvor­dan han mis­hand­le­de Kim Wall med 50 cen­ti­me­ter lan­ge, til­spid­se­de skru­et­ra­ek­ke­re. Om hvor­dan han bandt hen­de fast med strop­per. Om hvor­dan han tog hen­des liv - sand­syn­lig­vis ved halsover­ska­e­ring. Og om hvor­dan han par­te­re­de li­get og smed de­le­ne i Kø­ge Bugt.

»Pe­ter Mad­sens hand­lin­ger er en mid­delal­der­lig tor­tur­bød­del va­er­dig,« sag­de Kri­sti­an Kirk.

Han be­skrev i ma­len­de de­tal­jer den hja­el­pe­lø­se si­tu­a­tion, Kim Wall var i, da hun hang fastspa­endt i den klau­stro­fo­bi­ske un­der­vands­båd med den hals­hug­nings- og spid­nings-be­sat­te ubå­ds­kap­ta­jn som ene­ste sel­skab.

»In­gen kan fo­re­stil­le sig, hvil­ke tan­ker der er gå­et gen­nem hen­des ho­ved,« sag­de ankla­ge­ren.

For­ud for tor­tur-sejlad­sen hav­de Pe­ter Mad­sen set nog­le såkald­te snuff-film.

Dødspor­no­gra­fi­ske film og teg­ne­film, hvor kvin­der bli­ver mis­hand­let, spid­det og hals­hug­get. Pe­ter Mad­sen hav­de i en se­x­chat for­talt en af si­ne el­ske­rin­der, at han drøm­te om at la­ve sin egen snuff-vi­deo.

Kri­sti­an Kirk gjor­de ret­ten op­ma­er­k­som på, Pe­ter Mad­sen hav­de for va­ne at fil­me si­ne seksu­el­le es­ka­pa­der, og han er der­for ik­ke tvivl om, at Kim Wall blev ufri­vil­lig ho­ved­per­son i Pe­ter Mad­sens egen snuff-film.

»Jeg er og­så sik­ker på, at Pe­ter Mad­sen har op­ta­get det he­le. Det ka­me­ra, der blev fun­det i ubå­den uden me­mory-kort, hav­de in­tet for­nuf­tigt for­mål i ubå­den. Pe­ter Mad­sen har og­så for­kla­ret, at han smed sin mo­bil­te­le­fon i van­det,« sag­de ankla­ge­ren i ret­ten.

Det sto­re spørgs­mål i an­kesa­gen er, om liv­s­tid for ét en­kelt drab er i over­ens­stem­mel­se med dansk rets­prak­sis.

Ankla­ge­ren lag­de va­egt på, at Pe­ter Mad­sen plan­lag­de dra­bet på Kim Wall nø­je. At han ind­køb­te si­ne re­me­di­er i da­ge­ne før. At han iføl­ge an­kla­ge­rens op­fat­tel­se gem­te Kim Walls trus­ser og ny­lon­strøm­per samt tot­ter af hen­des hår med det for­mål at la­eg­ge dem ud som fal­ske spor, der skul­le le­de po­li­ti­et på vildspor.

Ankla­ge­ren gen­nem­gik en ra­ek­ke såkald­te pra­e­ce­dens-sa­ger, der tid­li­ge­re har ført til liv­s­tid.

Et drab un­der 90’er­nes ro­ck­er­krig. Dra­bet på et sy­vårigt barn. Vold­ta­egt og drab på en 17-årig pi­ge. Drab og vold­ta­egts­for­søg på en 22-årig kvin­de. Bar­ned­rab på en sa­e­de­lig­heds­kra­en­ket ot­te-årig.

Men midt i sin gen­nem­gang blev ankla­ge­ren af­brudt af rets­for­man­den.

»Vi er nødt til at hol­de en pau­se,« sag­de rets­for­man­den.

Til høj­re for ham sad den ene af de to la­eg­dom­me­re sam­men­s­un­ket i sto­len. Han var helt grå i an­sig­tet.

I et øje­blik stod luf­ten stil­le i lo­ka­let. Her­ef­ter brød en hef­tig ak­ti­vi­tet ud.

En jour­na­list rej­ste sig og for­lod sin li­ve­da­ek­ning for at hja­el­pe doms­man­den. To po­li­ti­be­tjen­te i ci­vil fulg­te ef­ter og hjalp jour­na­li­sten med at yde første­hja­elp til den 60-åri­ge doms­mand. Drabs­chef Jens Møl­ler og Kim Walls far ile­de og­så op til po­di­et for at hja­el­pe doms­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.