LLAPSEDE

BT - - NYHEDER -

En hjer­testar­ter blev re­kvi­re­ret, men blev ik­ke ta­get i brug. Den 60-åri­ge doms­mand kom til be­vidst­hed og var i stand til at sige sit navn og per­son­num­mer.

Pe­ter Mad­sen blev ført ud af rets­sa­len af to rets­be­tjen­te. De man­ge jour­na­li­ster fra ind- og ud­land, der føl­ger sa­gen, blev bedt om at for­la­de til­hø­rer­plad­ser­ne, hvor tre af Pe­ter Mad­sens kvin­de­li­ge be­kend­te og­så fulg­te sa­gen. I lyt­te­rum­met, der er sa­er­ligt ind­ret­tet til de man­ge jour­na­li­ster, blev ska­er­me­ne sluk­ket.

Doms­man­den blev ef­ter­føl­gen­de hen­tet af en am­bu­lan­ce. Østre Lands­ret op­ly­ser, at han fik et il­de­be­fin­den­de, men at han er uden for livs­fa­re.

Rets­sa­gen blev ef­ter­føl­gen­de ud­sat. Det er uvist, hvor­når den bli­ver gen­op­ta­get. Pe­ter Mad­sen må få sin en­de­li­ge dom en an­den dag. I Østre Lands­ret var an­kesa­gen na­e­sten nå­et til mål­stre­gen på den sid­ste af tre rets­da­ge, da den 60-åri­ge doms­mand plud­se­lig blev util­pas og mi­ste­de be­vidst­he­den, så han måt­te hen­tes af en am­bu­lan­ce. Det kom­mer mu­lig­vis til at be­ty­de en la­en­ge­re for­sin­kel­se af ubå­ds­sa­gens af­gø­rel­se, in­den ret­ten, ankla­ger og for­sva­rer igen kan få ka­len­der­ne til at pas­se sam­men. Og i yder­ste kon­se­kvens kan sa­gen skul­le gå om, hvis ik­ke doms­man­den bli­ver til­stra­ek­ke­lig frisk til at kun­ne gen­op­ta­ge sit hverv. Doms­mands­ret­ten i Østre Lands­ret har nem­lig al­le­re­de un­der­vejs højst us­a­ed­van­ligt mi­stet en af si­ne tre doms­ma­end. Den på­ga­el­den­de doms­mand har ef­ter sa­gens start i sid­ste uge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.