Ubå­ds­sa­gen stødt juri­disk på grund

BT - - NYHEDER -

FOR­SIN­KEL­SE få­et job i en stats­lig sty­rel­se, og som an­sat i cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen til­hø­rer man en af de grup­per i be­folk­nin­gen, som på grund af de­res be­ska­ef­ti­gel­se ik­ke må fun­ge­re som doms­mand iføl­ge rets­plej­e­loven. Det ga­el­der ek­sem­pel­vis og­så fa­engsels­be­tjen­te og po­li­ti­folk.

Ved an­kesa­gen i lands­ret­ten be­stod doms­mands­ret­ten ved sa­gens start op­rin­de­ligt af tre juri­di­ske dom­me­re og tre doms­ma­end. De skal ef­ter reg­ler­ne på li­ge fod af­gø­re Pe­ter Mad­sens straf ved stem­me­f­ler­tal. Var stem­mer­ne endt med at stå li­ge 3-3, vil­le det re­sul­tat ga­el­de, der var mest for­del­ag­tigt for Pe­ter Mad­sen.

Da den ene doms­mand for­le­den trå­d­te ud af funk­tion, blev de to til­ba­ge­va­e­ren­de doms­ma­end hver for­sy­net med halvan­den stem­me ved den kom­men­de vo­te­ring. Ef­ter den an­den doms­mands syg­dom fre­dag er det dog ik­ke mu­ligt at kø­re sa­gen vi­de­re ved at gi­ve den sid­ste til­ba­ge­va­e­ren­de doms­mand tre stem­mer, da den­ne per­son så re­elt vil­le ha­ve ve­to­ret i sa­gen og te­o­re­tisk kun­ne ud­må­le en helt af­vi­gen­de mild dom til Pe­ter Mad­sen.

Østre Lands­ret har fo­re­lø­big ik­ke op­lyst, hvad der nu kom­mer til at ske.

»Det un­der­sø­ges nu, hvor­når sa­gen kan gen­op­ta­ges. Der vil bli­ve gi­vet op­lys­ning her­om på lands­ret­tens hjem­mesi­de sna­rest,« blev det fre­dag med­delt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.