Nu er der na­e­sten 70.000 hund­redåri­ge ja­pa­ne­re

BT - - NYHEDER -

Fle­re og fle­re ja­pa­ne­re når den hø­je al­der af 100 år, spe­ci­elt kvin­der. In­den for det se­ne­ste år er an­tal­let af hund­redåri­ge i Ja­pan ste­get med tre pro­cent. Fre­dag ud­gav Ja­pans sund­heds­mi­ni­ste­ri­um en rap­port, der si­ger, at 69.785 ja­pa­ne­re er 100 år el­ler me­re, skri­ver det nor­ske nyheds­bu­reau NTB. 90 pro­cent af dem er kvin­der. Mi­ni­ste­ri­et be­gynd­te at føl­ge ud­vik­lin­gen af de hund­redåri­ge til­ba­ge i 1963. Det­te år var 153 ja­pa­ne­re 100 år el­ler me­re. Ja­pan har en be­folk­ning på om­kring 127 mil­li­o­ner. I 2015 var 26 pro­cent af dem 65 år el­ler ael­dre. Den­ne del af be­folk­nin­gen ven­tes i 2060 at va­e­re vok­set til 38 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.