Sko­ler sa­et­ter ra­di­ka­li­se­ring

BT - - NYHEDER -

FOREBYGGELSE Om det er et tre-da­ges kur­sus el­ler et fast fag på sko­le­ske­ma­et. Fle­re og fle­re dan­ske sko­ler for­sø­ger at fore­byg­ge ra­di­ka­li­se­ring ved at un­der­vi­se ele­ver­ne i ek­stre­mis­me, de­mo­kra­ti­se­ring og di­gi­tal dan­nel­se. Det vi­ser en rund­spør­ge, B.T. har la­vet til fle­re af lan­dets kom­mu­ner.

»Vi er be­kym­re­de for, hvor go­de ek­stre­mi­ster er til at re­k­rut­te­re og op­for­dre til kri­mi­na­li­tet på net­tet. Der­for må vi bå­de som myn­dig­he­der og ci­vil­sam­fund samar- bej­de om at ru­ste vo­res børn til og­så at be­gå sig kri­tisk og klogt på net­tet,« si­ger Hen­rik Bjel­ke Han­sen, af­de­lings­chef for Fore­byg­gen­de af­de­ling i Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, til B.T.

Den be­kym­ring de­ler fle­re fol­ke­sko­ler, ef­ter­som de har valgt at bru­ge un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le og pro­fes­sio­nel­le til­bud til at fore­byg­ge ra­di­ka­li­se­ring af ele­ver­ne.

Blandt an­dre har sko­ler i Oden­se, Gladsaxe, Al­bert­slund og Kø­ben­havn valgt at fore­byg­ge ra­di­ka­li­se­ring al­le­re­de fra mel­lem­sko­len.

I Aarhus Kom­mu­ne har af­de­lin­gen Børn og Un­ge si­den 2012 ud­budt et di­a­log­ba­se­ret un­der­vis­nings­til­bud med fo­kus på ra­di­ka­li­se­ring til ele­ver fra ud­sko­lin­gen og før­ste år­gang på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Ter­r­or­pa­ra­graf­fen Pr. 1. sep­tem­ber 2018 var der ble­vet gen­nem­ført 384 af dis­se wor­ks­hop på sko­ler i År­hus.

»Vi pra­e­sen­te­rer dem for ek­sem­pel for ter­r­or­pa­ra­graf­fen, så vi kan ta­le om, hvad pa­ra­graf­fen be­ty­der. På den må­de kan vi ind­dra­ge en ca­se, som har la­vet en yt­ring på Fa­ce­book, og ta­le om, hvad der er lov­ligt, og hvad der er ulov­ligt,« si­ger Chri­sti­an Dam­gård Chri­stof­fer­sen, pro­jekt­ko­or­di­na­tor i det år­hu­si­an­ske un­der­vis­nings­til­bud.

Og­så i ho­ved­stads­om­rå­det er en fore­byg­gen­de ind­sats mod ra­di­ka­li­se­ring kom­met på la­e­re­pla­nen hos fle­re sko­ler.

Det vi­ser en run­dring­ning, som DR P4 Kø­ben­havn har la­vet til sko­ler i ho­ved­stads­om­rå­det.

Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser til B.T., at al­le lan­dets in­sti­tu­tio­ner har mu­lig­hed for at an­sø­ge om et ud­vik­lings­for­løb som en del af sats­pul­je­i­ni­ti­a­ti­vet til forebyggelse af ra­di­ka­li­se­ring og so­ci­al kon­trol.

Det er fri­vil­ligt, om sko­ler­ne vil be­ska­ef­ti­ge sig med an­tira­di­ka­li­se­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.