På men­ne­ske­ren går ind

BT - - NYHEDER -

del­sen af sep­tem­ber. Der blev gi­vet til­la­del­se til at sky­de dy­ret med en be­dø­vel­se­spil og så få den og un­ger­ne flyt­tet til et an­det sted el­ler til en zoo­lo­gisk ha­ve.

Er det umu­ligt at bedøve den, må man sky­de for at dra­e­be.

Dy­re­va­ernsor­ga­ni­sa­tio­ner ap­pel­le­re­de. De vil ik­ke ha­ve den dra­ebt.

I tirs­dags af­vi­ste en hø­je­re ret­sin­stans ap­pel­len, og der­for gør skar­p­skyt­ten fra Hy­de­ra­bad sig klar.

»Hun­ti­ge­ren er fi­re år og har ta­get 14 men­ne­ske­liv ind­til nu. Tre tab af men­ne­ske­liv ske­te i au­gust. Un­ger­ne spi­ste og­så men­ne­ske­kød, og der er al­le chan­cer for, at de og­så bli­ver men­ne­skea­e­de­re,« si­ger den 60-åri­ge skar­p­skyt­te til avi­sen New In­di­an Express.

Han si­ger og­så, at den fo­re­stå­en­de op­ga­ve er en af de far­lig­ste, han har va­e­ret med til.

T1’s jung­le­om­rå­de er li­ge nu sva­ert frem­kom­me­ligt. Det er i slut­nin­gen af mons­u­nen, så jung­len er fro­dig og ta­et.

I øje­blik­ket er myn­dig­he­der­ne ved at sam­le en eks­pe­di­tion til op­ga­ven. Nawab er blot en af de skar­p­skyt­ter, der skal med.

New York Ti­mes skri­ver, at der bli­ver ta­le om en mi­li­ta­er­lig­nen­de ope­ra­tion. In­gen je­eps, men ele­fan­ter, der bed­re kan kom­me frem. Men selv de får det må­ske sva­ert i den tyk­ke jung­le.

Og det bli­ver og­så sva­ert at bedøve ti­ge­ren og un­ger­ne. En skyt­te skal ik­ke va­e­re la­en­ge­re va­ek fra må­let end 25 me­ter for at bru­ge en be­dø­vel­se­spil. En død­brin­gen­de kug­le kan af­fy­res på må­ske 300 me­ters af­stand - hvis man alt­så kan fin­de og se T1. For ta­et på hin­an­den Pro­ble­met med men­ne­skea­e­den­de sto­re kat­te er vok­set i de se­ne­re år i In­di­en. Det skyl­des blandt an­det, at men­ne­sker og dyr kom­mer ta­et­te­re på hin­an­den.

Skov­om­rå­der bli­ver min­dre på grund af op­dyrk­ning.

For­u­den ti­gre er og­så le­o­par­der et pro­blem, spe­ci­elt i den nord­li­ge del­stat Ut­ta­rak­hand.

The In­di­an Express skri­ver, at 182 sto­re kat­te i de se­ne­ste 13 år er er­kla­e­ret for men­ne­skea­e­de­re i del­sta­ten, og af dem var 166 le­o­par­der, 16 var ti­gre.

Der er imid­ler­tid og­så en an­den si­de af sa­gen. Avi­sen re­fe­re­rer en bon­de, som er trist, for­di der i en skov na­er hans lands­by kun er én le­o­pard til­ba­ge, en gam­mel han.

Der er ik­ke an­dre le­o­par­der i på eg­nen.

Det er no­te­ret blandt byt­te­dy­re­ne. Der kom­mer fle­re og fle­re vilds­vin, og de ae­der bon­dens af­grø­der.

TIGERBESTANDEN • Den In­ter­na­tio­na­le Uni­on for Na­tur­be­va­rel­se (IUCN) er en uaf­ha­en­gig in­ter­na­tio­nal or­ga­ni­sa­tion. Den reg­nes for en myn­dig­hed, når det ga­el­der be­va­rel­se af na­tu­ren. Den har fre­det ti­ge­ren. • Det me­nes, at der i In­di­en le­ve­de om­kring 100.000 ti­gre for 100 år si­den. En vold­som jagt på dem har med­ført, at der nu kun er få tu­sin­de. • In­di­en ta­el­ler hvert fjer­de år si­ne ti­gre i og uden for na­tio­nal­par­ker. • I 2010 var der 1706, i 2014 var der 2.226. Den se­ne­ste op­ta­el­ling be­gynd­te i ja­nu­ar i år og ven­tes fa­er­dig li­ge ef­ter nytår. Tal­let ven­tes at hav­ne på om­kring 3.000 ti­gre. • Der er i dag seks for­skel­li­ge ar­ter af ti­gre. De to mest ud­bred­te er ben­gal­ske ti­gre, der le­ver i In­di­en, og amur­ti­gre, el­ler si­bi­ri­ske ti­gre, som le­ver i Rusland og Ki­na. Dem er der om­kring 400 af. • Der le­ver des­u­den få og små be­stan­de i en­kel­te lan­de i Asi­en. • I alt er der li­ge knap 3.900 ti­gre i na­tu­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.