7,5 pct. er lav­t­løn­ne­de

BT - - NYHEDER -

Om­kring 7,5 pro­cent af løn­mod­ta­ger­ne på det dan­ske ar­bejds­mar­ked var lav­t­løn­ne­de i 2017, mens 13,5 pro­cent var højt­løn­ne­de.

Det skri­ver Dan­marks Sta­ti­stik, der bru­ger den in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tion OECD’s de­fi­ni­tio­ner.

»Lav­t­løn­ne­de løn­mod­ta­ge­re tjen­te min­dre end 156 kro­ner i ti­men, mens dem med en ti­me­løn over 351 kro­ner blev be­trag­tet som højt­løn­net,« skri­ver Dan­marks Sta­ti­stik.

»Ti­me­løns­gra­en­ser­ne sva­rer til en fuld­tids­må­nedsløn in­klu­si­ve pen­sion med vi­de­re på 24.985 kro­ner for lav­t­løn­ne­de og 56.217 kro­ner for højt­løn­ne­de,« ly­der det.

Bå­de lavt- og højt­løn­ne­de ar­bej­der ty­pisk i den pri­va­te sek­tor. 85 pro­cent af de lav­t­løn­ne­de og 83 pro­cent af de højt­løn­ne­de var an­sat i pri­va­te virk­som­he­der i 2017.

Iføl­ge OECD er man lav­t­løn­net, hvis man tje­ner min­dre end to tred­je­de­le af me­di­a­nind­tje­nin­gen. De højt­løn­ne­de tje­ner me­re end halvan­den gan­ge me­di­a­nind­tje­nin­gen. Me­di­a­nen en be­reg­net mid­del­ten­dens.

I den pri­va­te sek­tor var den gen­nem­snit­li­ge må­nedsløn in­klu­siv til­la­eg og pen­sion 43.020 kro­ner i 2017. I den of­fent­li­ge sek­tor var gen­nem­snitsløn­nen til­sva­ren­de 39.601 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.