Born­hol­me­re ra­ser over Mols­linj­en

BT - - NYHEDER -

Born­hol­mer­ne har brok­ket sig, li­ge si­den Mols­linj­en over­tog fa­er­ge­be­tje­nin­gen af øen den 1. sep­tem­ber. Det er blot bør­ne­syg­dom­me, ly­der det fra Mols­linj­en

Man si­ger, at øfart er no­get af det mest føl­som­me, et fa­er­ge­re­de­ri kan be­ska­ef­ti­ge sig med. Og at døm­me ef­ter den bal­la­de, der har va­e­ret på Born­holm, si­den Mols­linjens nye fa­er­ger blev sat ind 1. sep­tem­ber, ja, så er der no­get om snak­ken.

Men pro­ble­mer­ne er stør­re, end man hav­de for­ven­tet, si­ger che­fre­dak­tør på Born­holms Ti­den­de, Sø­ren Chri­sten­sen til Sø­fart.

»Vi bli­ver bom­bar­de­ret med kri­ti­ske la­e­ser­bre­ve, men born­hol­mer­ne skal jo vaen­ne sig til det og de ud­for­drin­ger, der er,« si­ger han og på­pe­ger, at Mols­linj­en ik­ke har er­fa­ring med at dri­ve fa­er­ge­fart til Born­holm.

Des­u­den er ru­ti­ner­ne på rej­sen en va­nesag.

»Og når de bli­ver aen­dret, så gi­ver det bal­la­de, si­ger che­fre­dak­tø­ren med hen­vis­ning til, at born­hol­mer­ne nu ik­ke kan fin­de ry­ge­rum­met, og at man­ge sav­ner ma­den på den gam­le fa­er­ge.«

Man­ge lo­ka­le har des­u­den på­pe­get, at bil­let­struk­tu­ren er må­l­ret­tet turi­ster­ne me­re end born­hol­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.