Ek­stremt uvejr

BT - - NYHEDER -

HÅRD WE­E­KEND Bå­de mod øst og vest er der livs­far­ligt vejr i we­e­ken­den. Al­le­re­de fre­dag gik or­ka­nen Fl­oren­ce i land i det sy­døst­li­ge USA, alt imens at ty­fo­nen Mang­k­hut be­va­e­ge­de sig mod Fi­lip­pi­ner­ne, hvor den ven­te­des at ram­me i de tid­li­ge ti­mer lørdag.

I den ame­ri­kan­ske del­stat North Ca­ro­li­na blev der må­lt vind­stød på op imod 150 ki­lo­me­ter i ti­men, og fre­dag ef­ter­mid­dag dansk tid var de før­ste byg­nin­ger iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP ble­vet flå­et fra hin­an­den, og en halv mil­li­on men­ne­sker stod uden strøm.

Fl­oren­ce var el­lers ble­vet ned­gra­de­ret fra en ka­te­go­ri 4-or­kan til den min­dre far­li­ge ka­te­go­ri 1. Men med or­ka­nen føl­ger en storm­flod, som kan va­e­re liv­stru­en­de.

En ra­ek­ke by­er langs ky­sten var fre­dag ble­vet over­svøm­met af havvand.

Iføl­ge USA’s or­kan­cen­ter kan or­ka­nen bli­ve lig­gen­de i fle­re da­ge og ska­be sto­re øde­la­eg­gel­ser.

Fre­dag mid­dag be­va­e­ge­de Fl­oren­ce sig blot med un­der ti ki­lo­me­ter i ti­men.

No­gen­lun­de sam­ti­dig be­gynd­te mør­ke sky­er at tra­ek­ke ind over de­le af Fi­lip­pi­ner­ne som et var­sel om, at ty­fo­nen Mang­k­hut na­er­me­de sig.

Prog­no­ser­ne lød, at vej­r­sy­ste­met vil­le ram­me den nord­li­ge del af øri­get med vind­stød på op mod 255 ki­lo­me­ter i ti­men. Myn­dig­he­der­ne i Fi­lip­pi­ner­ne ad­va­re­de om, at over fem mil­li­o­ner men­ne­sker bor i den såkald­te su­per­ty­fons for­ven­te­de ba­ne.

Med sig har den et 900 ki­lo­me­ter bredt bånd af vold­somt regn­vejr. I kom­bi­na­tion med års­ti­dens mons­un kan det ud­lø­se mud­der­skred og sto­re over­svøm­mel­ser.

»Reg­nen vil va­e­re kraf­tig, og vin­den er ik­ke til at spø­ge med. Vi kan op­le­ve en storm­flod, der kan nå op i fjer­de sals høj­de,« ad­va­re­de Mi­cha­el Co­nag, der er tals­mand for det lo­ka­le ci­vil­for­svar.

»Det­te kan øde­la­eg­ge hu­se, sa­er­ligt de pri­mi­ti­ve hu­se. De er de mest al­min­de­li­ge i ky­st­om­rå­der,« for­kla­re­de han.

Gu­ver­nø­ren i provin­sen Ca­gay­an min­de­de iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters om, at der ved den se­ne­ste su­per­ty­fon blev smadret over 14.000 hu­se, mens 40.000 an­dre hjem blev del­vist øde­lagt.

Når Mang­k­hut har ramt Fi­lip­pi­ner­ne, sa­et­ter den kurs mod det syd­li­ge Ki­na. Her ven­te­des den at gå i land man­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.