Frederik klar igen

BT - - NYHEDER -

KLAR IGEN Tors­dag ind­t­og kron­prins Frederik rol­len som rigs­for­stan­der i sin mor, dron­ning Mar­gret­hes fra­va­er - og der er at­ter be­gyndt at kom­me ak­ti­vi­te­ter i hans ka­len­der ef­ter han den 2. sep­tem­ber blev ope­re­ret for en dis­kuspro­laps. Kron­prin­sen genop­tog si­ne plig­ter i går, hvor han ind­t­og rol­len som mid­ler­ti­dig re­gent. Det er han frem til den 20. sep­tem­ber, frem­går det af Kon­ge­hu­sets ka­len­der.

Der­med er Kron­prin­sen alt­så kom­met sig oven på den ope­ra­tion, han gen­nem­gik på Rigs­ho­spi­ta­let tid­li­ge­re på må­ne­den, som før­te til, at han 3. sep­tem­ber med­del­te, at en stri­be ar­ran­ge­men­ter måt­te af­ly­ses.

For­u­den op­ga­ven som rigs­for­stan­der er før­ste op­ga­ve i ka­len­de­ren man­dag den 17. sep­tem­ber, hvor han skal fo­re­stå den of­fi­ci­el­le åb­ning af ITS Wor­ld Con­gress 2018 i Bel­la Cen­ter i Kø­ben­havn. MELLEMRUBRIK Ef­ter­føl­gen­de skal han den 20. over­ra­ek­ke de­sign­pri­sen ’De­sign Awards 2018’ til Årets De­sig­ner og har så tre fri­da­ge ind­til man­dag den 20. sep­tem­ber, hvor han del­ta­ger i Te­chBBQ i Øks­ne­hal­len.

Kun et par da­ge ef­ter prisover­ra­ek­kel­sen rej­ser Kron­prin­sen ud af lan­det for Bei­jing De­sign We­ek i Ki­na, hvor han skal del­ta­ge i åb­nin­gen af Dan­marks ud­stil­ling, som har fo­kus på dansk livs­stil.

Frederik skul­le ha­ve va­e­ret til Fin­land med en stør­re dansk er­hvervs­de­le­ga­tion for at stå i spid­sen for et er­hvervs- og kul­tur­frem­stød, men måt­te af­ly­se på grund af ope­ra­tio­nen. Kon­ge­hu­set valg­te i ste­det at sen­de H.K.H. Kron­prin­ses­se Mary til at le­de de­le­ga­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.