Pa­vens kor un­der­sø­ges for kor­rup­tion

BT - - NYHEDER -

SMUKT EL­LER SVINDEL Pa­ve Frans har iva­er­k­sat en un­der­sø­gel­se af de øko­no­mi­ske for­hold i Det Sixtin­ske Ka­pels Kor. Det skri­ver den ita­li­en­ske avis La Stampa, og nu be­kra­ef­ter Va­ti­ka­net, at der kan va­e­re no­get galt.

I en er­kla­e­ring si­ger Va­ti­ka­net iføl­ge det ita­li­en­ske nyheds­bu­reau Ansa, at pa­ven ’for nog­le må­ne­der si­den’ be­myn­di­ge­de en un­der­sø­gel­se af ’øko­no­mi­ske og fi­nan­si­el­le aspek­ter’ i ko­ret.

Kil­der ta­et på sa­gen si­ger til Ansa, at der kan va­e­re ta­le om hvid­vask af pen­ge.

Det er ver­dens må­ske mest be­røm­te kor, der nu bli­ver un­der­søgt.

Et kir­ke­kor, som el­lers sym­bo­li­se­rer no­get smukt, rent og godt, er mu­lig­vis ar­ne­sted for fup, svindel og hum­bug.

Den ka­tol­ske nyhed­s­tje­ne­ste Cat­ho­lic News Ser­vi­ce skri­ver, at Va­ti­ka­net ud­send­te sin er­kla­e­ring, ef­ter at Va­ti­can In­si­der, et til­la­eg til avi­sen La Stampa, for­tal­te om un­der­sø­gel­sen.

De to per­so­ner, der un­der­sø­ges, er ko­rets di­ri­gent si­den 2010, Mas­si­mo Pa­lom­bel­la, og den ad­mi­ni­stra­ti­ve chef, Mi­chelan­ge­lo Nar­del­la.

Iføl­ge op­lys­nin­ger­ne blev Nar­del­la sus­pen­de­ret fra de ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver i juli.

Det skal va­e­re sket no­gen­lun­de sam­ti­dig med, at Det Sixtin­ske Ka­pels kor uden for­kla­ring af­ly­ste en plan­lagt tur­né i USA fra den 1. til den 26. juli.

Nyhed­s­tje­ne­sten, der ci­te­res af avi­sen The Cat­ho­lic Spi­rit, fortaeller, at de to le­de­re iføl­ge mi­stan­ken over­før­te ind­ta­eg­ter fra kon­cer­ter til en kon­to i en ita­li­ensk bank.

Kon­to­en fi­nan­si­e­re­de kor­le­der­nes per­son­li­ge ud­gif­ter.

Va­ti­can In­si­der skri­ver og­så, at Va­ti­ka­net un­der­sø­ger kla­ger fra fora­el­dre til nog­le af dren­ge­ne i ko­ret. Fora­el­dre­ne kla­ger over, at di­ri­gent Pa­lam­bel­la an­gi­ve­ligt bru­ger en me­get grov tone over for med­lem­mer af ko­ret.

I Va­ti­ka­nets er­kla­e­ring står der ik­ke no­get om, at det­te for­hold un­der­sø­ges.

Det Sixtin­ske Ka­pels Kor reg­nes for at va­e­re et af ver­dens ae­ld­ste kor, hvis ik­ke det ae­ld­ste. Det blev dan­net i 1471 og kal­des po­pu­la­ert for Pa­vens kor.

Men det kan fin­de rød­der helt til­ba­ge til om­kring år 600 og pa­ve Gre­gor den Sto­re.

Det be­står af 20 voks­ne san­ge­re og om­kring 30 dren­ge.

Ko­ret syn­ger ved pa­vens mes­ser og rej­ser og­så ver­den rundt på tur­né’er.

I år har det blandt an­det op­t­rå­dt på Buck­ing­ham Pa­la­ce og til den sto­re vel­gø­ren­heds­kon­cert Met Ga­la i New York.

Ko­ret er opkaldt ef­ter det sa­er­li­ge rum i Va­ti­ka­net, der blandt an­det er ram­men om val­get af en ny pa­ve. Det er i Det Sixtin­ske Ka­pel, at kar­di­na­ler­ne sam­les, når en pa­ve er død, og der skal fin­des en ny.

Det bru­ges og­så til gud­stje­ne­ster ved høj­ti­der­ne og er blandt an­det og­så kendt for si­ne ma­le­ri­er.

Lof­tet er ma­let af Mi­chelan­ge­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.