Un­der­hold­ning Phan­tom ven­der til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

Kunst- og Kul­tur­vi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, ef­ter ’Phan­tom of the Ope­ra’ igen ven­der til­ba­ge på de skrå bra­ed­der i Dan­mark Mu­si­ca­len, der skal spil­les på Det Ny Te­a­ter i Kø­ben­havn og får pre­mi­e­re 21. sep­tem­ber, fo­re­går i Pa­ri­sero­pe­ra­en i slut­nin­gen af 1800-tal­let. Den hand­ler om Fan­to­met, en van­si­ret kom­po­nist, der skju­ler sit an­sigt bag en ma­ske. Han fo­rel­sker sig håb­løst i den un­ge sop­ran Chri­sti­ne, og skrup­pel­løst ter­r­o­ri­se­rer han ope­ra­ens per­so­na­le i be­stra­e­bel­ser­ne på at vin­de hen­des ka­er­lig­hed gen­nem sin mu­sik. Te­a­ter­di­rek­tør hos Det Ny Te­a­ter, Ni­els-Bo Val­bro, fortaeller til B.T., hvor­for man har valgt at genop­li­ve ’Phan­tom of the Ope­ra’. »Det er en klas­si­ker. Det er en fo­re­stil­ling, som pu­bli­kum har spurgt ef­ter i fle­re år. Og så er det er et te­a­ter­styk­ke fyldt med tryl­le­ri.« ’Phan­tom of the Ope­ra’ får pre­mi­e­re i en pe­ri­o­de, hvor og­så an­dre mu­si­cals mel­der sin an­komst. Snart kom­mer ’Ka­er­lig­hed ved før­ste hik - The mu­si­cal’, og i be­gyn­del­sen af na­e­ste får og­så ’Ter­kel - The Mo­t­her­får­king Mu­si­cal’ pre­mi- ere, som er ba­se­ret på Anders Mat­t­he­sens ’Ter­kel i Kni­be’.

Dog me­ner Ni­els-Bo Val­bro ik­ke, at det vil fjer­ne op­ma­er­k­som­he­den fra ’Phan­tom of the Ope­ra’.

»Det er en mu­si­cal med et langt stør­re cast. Der­u­d­over er der fle­re, der har set ’Phan­tom of the Ope­ra’, som vil se den igen. Det ha­en­ger sam­men med, at man for hver gang, man ser den, vil se no­get, som man ik­ke så før­ste gang. Med an­dre ord vil man gå på op­da­gel­se i mu­si­ca­len,« fortaeller han til B.T. Ni­els-Bo Val­bro bak­kes op af Stig Jarl, der kal­der ’Phan­tom of the Ope­ra’ for iko­nisk. »Det er jo hel­ler ik­ke uden grund, at det er den mest spil­le­de og se­te mu­si­cal i ver­den,« fortaeller Stig Jarl til B.T. ’Phan­tom of the Ope­ra’, der vil kø­re fra sep­tem­ber til april 2019, har tid­li­ge­re spil­let i Dan­mark i hen­holds­vis 2000, 2003 og 2009. Her ind­lø­ste mu­si­ca­len til­sam­men 600.000 solg­te bil­let­ter.

Ni­els-Bo Val­bro er­ken­der og­så, at den sto­re suc­ces fra tid­li­ge­re gi­ver et pres.

»Vo­res mål er at nå 100.000 solg­te bil­let­ter. Vi kan al­le­re­de ma­er­ke, at for­vent­nin­ger­ne fra pu­bli­kum er tårn­hø­je. Det gi­ver selv­føl­ge­lig et pres, for­di vi vir­ke­lig skal le­ve­re no­get godt.«

Stig Jarl er dog ik­ke i tvivl om, at ’Phan­tom of the Ope­ra’ nok skal få fyldt sa­e­der­ne.

»In­den for te­a­ter­ver­de­nen er der døgn­flu­er, som har va­e­ret en suc­ces, men som ik­ke bli­ver det igen. Det sker ba­re ik­ke for ’Phan­tom of the Ope­ra’. Den rum­mer så me­get kva­li­tet, at mu­si­ca­len sag­tens kan kø­re sin spil­le­pe­ri­o­de i Dan­mark med suc­ces.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.