Med mu­sik­ken som den rø­de tråd

BT - - NYHEDER -

60 I MOR­GEN Da sku­e­spil­le­ren Ma­ri­an­ne Mor­ten­sen i be­gyn­del­sen af må­ne­den lidt pra­e­ma­turt fejre­de sin 60 års fød­sels­dag ved to kon­cer­ter i hjem­by­en Le­dø­je, kun­ne hun sam­ti­dig se til­ba­ge på 35 år på den dan­ske te­a­ter­s­ce­ne. Og hvem var sa­er­lig ga­est? Se­ba­sti­an, så­ma­end. Ma­ri­an­ne Mor­ten­sen har ved fle­re lej­lig­he­der ar­bej­det ta­et sam­men med kom­po­ni­sten, før­ste gang, da TV-te­a­tret sat­te Ber­tolt Bre­chts ’Det go­de men­ne­ske fra Sezu­an’ op med Ma­ri­an­ne Mor­ten­sen i ti­tel­rol­len og mu­sik af Se­ba­sti­an - en fo­re­stil­ling, de gen­tog på Gladsaxe Te­a­ter. Det var og­så her, Ma­ri­an­ne Mor­ten­sen lån­te sin fi­ne sangstem­me til den smuk­ke Roxa­ne i en af dansk mu­si­cals stør­ste suc­ce­ser, ’Cyra­no’. Mu­sik? Se­ba­sti­an så­ma­end.

I det he­le ta­get har Ma­ri­an­ne Mor­ten­sen i lan­ge pe­ri­o­der haft stem­men at fal­de til­ba­ge på. Ik­ke sådan at for­stå, at den har va­e­ret hen­des ene­ste mu­lig­hed, men den har va­e­ret et sta­er­kt kort at ha­ve med sig i en ef­ter­hån­den lang kar­ri­e­re. Det var den al­le­re­de i de tid­li­ge år på Aal­borg Te­a­ter, hvor pi­gen fra Ska­gen, der hav­de spil­let og sun­get la­en­ge, hur­tigt fandt sin plads i det mu­si­kal­ske. Her var hun bå­de Eliza, Sal­ly Bow­les og to gan­ge Ma­ria - hen­de i ’West Si­de Story’ og hen­de i ’The So­und of Mu­sic’.

Men og­så uden mu­sik­ken spil­le­de hun sig frem i te­a­trets for­re­ste ra­ek­ke - som te­a­trets un­ge pri­ma­don­na med en sta­erk og sund kvin­de­lig­hed, li­ge de­le styr­ke og sår­bar­hed. Og med en ev­ne til bå­de at skil­dre det stej­le og det ly­ri­ske. Her fik hun i det he­le ta­get un­der Mo­gens Pe­der­sens kyn­di­ge le­der­skab og fi­ne for­nem­mel­se for ta­len­tets mu­lig­he­der lov til at spil­le et stort og va­ri­e­ret re­per­toi­re - fra Ib­sen over Tjek­hov til Ten­nes­see Wil­li­ams. Sva­er start i Kø­ben­havn En na­tur­lig ud­vik­ling for provin­sens bedste nav­ne har of­te va­e­ret at sø­ge mod Kø­ben­havn, hvor der er fle­re mu­lig­he­der in­den for film og tv. Og fle­re te­a­tre at spil­le på. Men de kø­ben­havn­ske te­a­tre kun­ne nu godt ha­ve ta­get bed­re mod Ma­ri­an­ne Mor­ten­sen. Har hun helt få­et den kon­ti­nu­er­li­ge kar­ri­e­re, man godt kun­ne ha­ve øn­sket for hen­de, til trods for kunst­ne­ri­ske ’hjem’ bå­de på Gladsaxe Te­a­ter, den­gang, der var no­get, der hed det, og på Det Ny Te­a­ter i en ra­ek­ke mu­si­cal­rol­ler?

Ved si­den af sce­ne­kar­ri­e­ren har hun kun­net en mas­se selv - op­t­rå­dt vidt og bredt med mu­si­kal­ske pro­gram­mer, ud­gi­vet CDer og un­der­vist i sang. Men hun har hel­dig­vis lej­lig­heds­vis få­et lov til at vi­se, hvor god en ka­rak­ter­sku­e­spil­ler, hun kan va­e­re - og­så uden mu­sik­ken for ek­sem­pel da hun på Det Dan­ske Te­a­ter var Ge­org Bran­des’ bit­re og il­lu­sions­lø­se hu­stru i Vi­vi­an Ni­el­sens drama ’Bran­des’ over for Lars Mik­kel­sen. El­ler da hun fol­de­de tem­pe­ra­men­tet ud som groftskå­ret Født i Ska­gen. Ud­gå­et fra Sku­e­spil­ler­sko­len ved Aarhus Te­a­ter 1983.

Hjem­met i Le­dø­je ved Kø­ben­havn de­ler hun med kom­po­ni­sten Mi­cha­el Vester­skov. vend­sy­s­selsk pro­p­ri­e­ta­er­dat­ter i dra­ma­ti­se­rin­gen af An­ne Marie Løns ’Prin­ses­ser­ne’.

En pra­e­sta­tion, hun fik en Re­u­mert for. Og der er al mu­lig grund til at gla­e­de sig over, at Ma­ri­an­ne Mor­ten­sen nu er ble­vet en del af te­a­tret Mungo Parks fa­ste en­sem­b­le i Al­le­rød, hvor hun med pro­fes­sio­na­lis­me og om­skif­te­lig­hed får ud­for­dret ta­len­tet og gør en god fi­gur i te­a­trets bro­ge­de re­per­toi­re. Hvad hun kan bi­dra­ge med? »Mit us­min­ke­de jeg! Min er­fa­ring, min be­gej­string, min åben­hed, min til­lid, mit mod, min ae­r­lig­hed – min styr­ke og min skrø­be­lig­hed,« si­ger hun på te­a­trets hjem­mesi­de. Det kan man kun be­kra­ef­te. Og det er der al mu­lig grund til bå­de at øn­ske hen­de og te­a­tret til lykke med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.