SERENAS

Ti­m­in­gen er helt for­kert, når Serena Wil­li­ams ef­ter ne­der­la­get i US Open ankla­ger dom­me­ren for se­xis­me, me­ner ten­ni­s­eks­per­ter

BT - - SPORT - FRU­STRA­TIO­NER Cas­per Bo­j­sen Dal­sten

Serena Wil­li­ams kamp mod bå­de køns- og ra­ce­diskri­mi­na­tion i ten­nis­spor­ten er bå­de yderst ønskva­er­dig og ret­fa­er­dig, men det er uva­er­digt at bru­ge den som und­skyld­ning for sit eget ne­der­lag, vur­de­rer to dan­ske ten­ni­s­eks­per­ter. »Jeg sy­nes, at det var uva­er­digt, at hun ik­ke tog me­re an­svar for, at hun selv mi­ste­de fat­nin­gen og øde­lag­de et stort øje­blik for Na­o­mi Osa­ka.«

Sådan si­ger Eu­rosports ten­niskom­men­ta­tor Anders Haa­hr om de sce­ner, der i sid­ste we­e­kend ud­spil­le­de sig i US Open-fi­na­len mel­lem Serena Wil­li­ams og den ja­pan­ske Na­o­mi Osa­ka.

Kam­pen end­te over­ra­sken­de med en sejr i to sa­et til 20-åri­ge Osa­ka, der med cif­re­ne 6-2 og 6-4 blev den før­ste ja­pan­ske grands­lam-vin­der no­gen­sin­de i en sing­le-ka­te­go­ri. Al­li­ge­vel var det Wil­li­ams, der trak de stør­ste over­skrif­ter med sin op­før­sel i an­det sa­et.

Først til­del­te kam­pens dom­mer, po­rtu­gi­si­ske Car­los Ra­mos, den 36-åri­ge ame­ri­ka­ner en ad­var­sel for at få co­a­ching af sin tra­e­ner, og der­ef­ter blev hun til­delt en po­ints­traf for at smadre sin ket­cher. Det he­le kul­mi­ne­re­de, da Wil­li­ams som føl­ge her­af kald­te dom­me­ren for ’en tyv’, hvor­ef­ter han fra­trak hen­de et helt par­ti for at bry­de reg­ler­ne for tred­je gang.

Anders Haa­hr får op­bak­ning fra sin kol­le­ga Mi­cha­el Mor­ten­sen, der var med til at kom­men­te­re den op­sigtsva­ek­ken­de fi­na­le. Selv­om han me­ner, at dom­me­ren kun­ne ha­ve ta­ck­let epi­so­den an­der­le­des, er der in­gen und­skyld­ning for Wil­li­ams op­før­sel. »Jeg er ry­stet. Hun ken­der reg­le­men­tet. Hun ved, at man ik­ke må bli­ve co­a­chet, og hen­des tra­e­ner har og­så in­drøm­met, at han gav tegn til hen­de. Det kan godt va­e­re, at Serena ik­ke så de tegn el­ler brug­te det til no­get, men det er li­ge­gyl­digt i den kon­kre­te sag,« si­ger Mor­ten­sen til B.T. Til kamp mod diskri­mi­na­tion På det ef­ter­føl­gen­de pres­se­mø­de an­kla­ge­de Wil­li­ams kam­pens dom­mer for se­xis­me, da man­ge ma­end iføl­ge hen­de ik­ke vil­le ha­ve mod­ta­get sam­me straf for selv sam­me op­før­sel.

Net­op se­xis­me og ra­cis­me er no­get, som den ame­ri­kan­ske ten­nis­dron­ning har ka­em­pet bå­de med og mod igen­nem kar­ri­e­ren, men Anders Haa­hr me­ner ik­ke, at hen­des op­før­sel var be­ret­ti­get af den grund, selv om det er vig­tigt at ha­ve med i bag­ho­ve­det.

»For­di hen­des kamp mod ra­cis­me

Det vir­ker, som om at hun bru­ger en kon­flikt med dom­me­ren som en ven­til for al­le mu­li­ge fru­stra­tio­ner og fø­lel­ser Anders Haa­hr, ten­ni­s­eks­pert

og se­xis­me på man­ge må­der er sym­pa­tisk og vig­tig, kan det va­e­re sva­ert at se en for­ka­em­per og en stor me­ster op­fø­re sig dybt upro­fes­sio­nelt og gå i spå­ner på den må­de for så bag­ef­ter at prø­ve at ta­le epi­so­den ind i nog­le nar­ra­ti­ver om se­xis­me, som jeg ik­ke kan se. Det klin­ger hult,« si­ger han til B.T.

Han på­pe­ger, at der og­så i ny­e­re tid er fle­re ek­semp­ler på, at der er for­skel­s­be­hand­ling på ma­end og kvin­der i må­den, som kam­pe­ne bli­ver dømt på. På sam­me må­der me­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen, at Serena Wil­li­ams va­el­ger det helt for­ker­te tids­punkt og sted til at ta­ge diskri­mi­na­tions­kam­pen op.

»Det skal va­e­re på det rig­ti­ge tids­punkt i det rig­ti­ge forum. Hun skal ik­ke bru­ge de kort, når hun er på ba­nen, og slet ik­ke når hun er i fi­na­le mod en ung spil­ler, som al­tid har set op til hen­de og for­g­u­der hen­de. Hun skul­le ha­ve va­e­ret et godt ek­sem­pel,« si­ger han.

Mens ten­ni­s­eks­per­ter­ne har sva­ert ved at se, at epi­so­den be­ret­ti­ge Wil­li­ams til at an­kla­ge kam­pens dom­mer for se­xis­me, er der man­ge an­dre bå­de ak­ti­ve og tid­li­ge­re ten­nis­stjer­ner, der ef­ter­føl­gen­de har ta­get hen­des par­ti.

»Mod­ta­gel­ser­ne er me­get blan­de­de, og det vir­ker som om, at der hur­tigt er ble­vet dan­net to ret for­skel­li­ge lej­re, hvil­ket nok er me­get tids­ty­pisk. Den ene for­døm­mer hen­de ud over al­le gra­en­ser, mens den an­den na­er­mest sa­et­ter hen­de op på en pie­destal og hyl­der hen­de for at ha­ve age­ret med uhørt høj klas­se.« Ik­ke før­ste gang Det er langt fra før­ste gang, at 36-åri­ge Serena Wil­li­ams tra­ek­ker over­skrif­ter for sin op­før­sel på ba­nen. To gan­ge tid­li­ge­re ved US Open, i 2009 og 2011, skab­te hun og­så dramatik.

I 2009 mød­te hun bel­gi­e­ren Kim Cli­jsters, og her over­fu­se­de hun en linjedom­mer, ef­ter at hun føl­te sig bort­dømt. Den kvin­de­li­ge dom­mer fik fle­re tru­en­de glo­ser med på vej­en, og Anders Haa­hr be­ma­er­ker, at hun i beg­ge til­fa­el­de har va­e­ret klart bag­ud.

»Hi­sto­rik­ken hand­ler om, at hun bå­de i 2009 og 2011 var ved at ta­be en ten­niskamp, for­di hun mød­te en bed­re spil­ler på da­gen. Det sker ik­ke sa­er­lig tit, og det er må­ske ri­me­lig tan­ke­va­ek­ken­de, at hun er ved at ta­be, hver gang hun er i en skan­da­le. Det vir­ker, som om at hun bru­ger en kon­flikt med dom­me­ren som en ven­til for al­le mu­li­ge fru­stra­tio­ner og fø­lel­ser.«

Iføl­ge Mi­cha­el Mor­ten­sen var lør­da­gens op­tra­ek dog i en liga for sig selv, og han me­ner, at hun med sin op­før­sel ha­e­ve­de sig over spor­ten.

»Klap­pen gik ned for hen­de, som den har gjort fle­re gan­ge tid­li­ge­re, men det her var alt­så i en Grand Slam-fi­na­le på hjem­me­ba­ne. Hun tog det me­get per­son­ligt, og det gør hun jo hver gang, en dom­mer er ef­ter hen­de. Det har vi og­så set tid­li­ge­re, hvor hun tru­e­de en linjedom­mer på li­vet. Hun må fø­le, at hun kan til­la­de sig det, men det kan hun jo ik­ke. Reg­ler­ne må ga­el­de for al­le, og hun kan ik­ke sa­et­te sig selv over he­le ten­nis­spor­ten.« Bør over­ve­je frem­ti­den Mor­ten­sen har først og frem­mest ondt af Na­o­mi Osa­ka, der og­så selv hav­de sva­ert ved at sty­re fø­lel­ser­ne ef­ter sej­ren. Mø­det med hen­des helt sto­re idol blev na­ep­pe som ven­tet.

»Det er hen­des sto­re for­bil­le­de, hun el­sker hen­de, og så op­før­te Wil­li­ams sig på den må­de. Det var uva­er­digt.«

Ten­ni­s­eks­per­ten er til gen­ga­eld im­po­ne­ret over, at den ba­re 20-åri­ge ja­pa­ner, der stod i sin før­ste Grand Slam-fi­na­le, for­må­e­de at hol­de fo­kus og vin­de kam­pen trods dra­ma­tik­ken.

»Jeg sy­nes, at det var rig­tig synd for Osa­ka, der spil­le­de så flot en kamp, og hun vil­le ha­ve vun­det un­der al­le om­sta­en­dig­he­der. Det er ut­ro­ligt, at hun i en al­der af 20 år kan va­e­re så ro­lig og vin­de kam­pen. Det bur­de jo va­e­re om­vendt, men det var hen­de, der var den voks­ne i si­tu­a­tio­nen. Hun spil­le­de, som om hun hav­de va­e­ret i 10 fi­na­ler.«

For Serena Wil­li­ams var kam­pen mod Osa­ka den 31. Grand-slam­fi­na­le som sing­le­spil­ler, men iføl­ge Mi­cha­el Mor­ten­sen bør Wil­li­ams al­vor­ligt over­ve­je om jag­ten på den 24. Grand Slam-ti­tel skal fort­sa­et­tes for alt i ver­den.

»Hun blev in­ter­viewet in­den fi­na­len, hvor hun for­tal­te, at det var en ny start for hen­de, og at hun hav­de ting, som hun skul­le for­bed­re og ha­ve fo­kus på. Hun ud­tryk­te sig, som om hun skul­le spil­le ten­nis i 10 år end­nu, men jeg tror, at hun ef­ter sådan en si­tu­a­tion skal sa­et­te sig ned og la­ve en vir­ke­lig gen­nem­gå­en­de eva­lu­e­ring af, om det sta­dig er det, hun vil.«

FOTO: TIMOTHY CLARY/AFP

Der er in­gen und­skyld­nin­ger for Serena Wil­li­ams sammenbrud un­der US Open-fi­na­len sid­ste we­e­kend, me­ner de eks­per­ter, B.T. har talt med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.