Klub jag­ter Ståles søn

BT - - SPORT - PO­PU­LA­ER St­ef­fen Gro­ne­mann | sgro@bt.dk

Stå­le Sol­bak­kens søn, Mar­kus Sol­bak­ken, er et stort ta­lent i norsk fod­bold. Nu jag­tes den 18-åri­ge FC Kø­ben­havn-tra­e­ner-søn af en Se­rie A-klub. Mar­kus Sol­bak­kens nor­ske klub, HamKam, har mod­ta­get et mil­li­onbud på Stå­le Sol­bak­kens te­e­na­ge-søn, der li­ge­som sin far hu­se­rer på midt­ba­nen. Det skri­ver Ha­mar Ar­bei­der­blad, iføl­ge Dag­bla­det. Ha­mar Ar­bei­der­blad be­skri­ver den in­ter­es­se­re­de ita­li­en­ske klub som en ’mid­del­god Se­rie A-klub’.

»Det­te er på en må­de en op­følg­ning af den in­ter­es­se, de vi­ste i som­mer­vin­du­et,« si­ger dag­lig le­der i HamKam John Anders Ri­se til lo­ka­la­vi­sen. Fast mand Her kan man la­e­se, at un­ge Sol­bak­ken ef­ter pla­nen skal be­sø­ge den ita­li­en­ske klub for at se, om et skif­te kun­ne va­e­re no­get for ham.

»Jeg skal en tur der­ned for at se på for­hol­de­ne. Der er ta­le om en tra­e­nings­u­ge for at se på fa­ci­li­te­ter og for at bli­ve be­kendt med ni­veau­et. Jeg tror, der er en mas­se la­e­ring i det,« si­ger Mar­kus Sol­bak­ken til Ha­mar Ar­bei­der­blad.

Den ta­lent­ful­de midt­ba­ne­spil­ler har i de sid­ste to sa­e­so­ner va­e­ret en del af HamKams første­hold, som lig­ger num­mer ot­te i den na­est­bed­ste nor­ske fod­bol­dra­ek­ke.

»Han er en ta­lent­fuld spil­ler. Han har stort set va­e­ret fast mand på ba­nen hos os bå­de i år og i fjor, og han spil­ler fast på ung­domslands­hol­det. Han har åben­lyst frem­ti­den for­an sig. Det er op til spil­ler­ne selv, hvor langt de kan nå - men at han har po­ten­ti­a­let til at nå langt, er der in­gen tvivl om,« si­ger John Anders Ri­se til Dag­bla­det. Tid­lig de­but Mar­kus Sol­bak­ken de­bu­te­re­de for HamKam som ba­re 16-årig.

»Jeg vil­le øn­ske, jeg hav­de set den, men min ko­ne og svi­ger­far og man­ge an­dre var til ste­de,« sag­de Stå­le Sol­bak­ken den­gang til B.T.

Mens Stå­le Sol­bak­ken alt­så bor og ar­bej­der i Kø­ben­havn, bor Mar­kus Sol­bak­ken med re­sten af fa­mi­li­en hjem­me i Nor­ge.

FC Kø­ben­havn har gen­nem åre­ne va­e­ret på ta­le som en mu­lig frem­tid klub, men de pla­ner er lagt på is, sag­de Mar­kus Sol­bak­ken for et år si­den.

»Far og jeg har snak­ket en del om det, og FCK er fo­re­lø­big lagt på is for mit ved­kom­men­de.«

FOTO: IDA MARIE ODGAARD

Ch­eftra­e­ner for FCK Stå­le Sol­bak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.