Ud­sigt til VM-po­int

BT - - SPORT -

MARINA BAY-GADEBANEN Singapore er en af Ke­vin Magnus­sens ynd­lings­ba­ner, og ale­ne af den grund er der håb om VM-po­int til dan­ske­ren.

INÅR HAN I 2014 og 2016 kun­ne sco­re po­int i un­der­leg­ne McLa­ren- og Re­nault-ra­ce­re, kan han og­så kø­re Haas VF-18 i top-10 på søn­dag. Med he­le 23 sving og kun kor­te langsi­der er Marina Bay en af de langs­om­ste ba­ner i VM-ka­len­de­ren – kun Mon­te Car­lo er lang­som­me­re. VF-18 FIK TID­LI­GE­RE på sa­e­so­nen ry for at va­e­re re­la­tivt dår­lig på lang­som­me ba­ner. Det var et ry, der blev grund­lagt i Mon­te Car­lo og del­vist un­der­stre­get i Mon­tre­al. Men de se­ne­ste må­ne­der har vist, at det ik­ke så me­get var bi­len men den sva­ge kon­struk­tion af en­kel­te de­le om­kring bund og bar­ge-bo­ards, der gjor­de Haas til fel­tets bund­prop i Mon­te Car­lo. MAN AFMONTEREDE DE re­le­van­te de­le (in­den de selv kna­ek­ke­de af!) og re­sul­ta­tet blev en bil, der slet ik­ke op­før­te sig som for­ven­tet. Da man fik for­sta­er­ket de­le­ne til de føl­gen­de løb, var bi­len igen okay. Pro­ble­mer­ne i Mon­tre­al hand­le­de vist mest om, at man in­tro­du­ce­re­de en ra­ek­ke up­da­tes, som man i før­ste om­gang ik­ke helt ’for­stod’, men som si­den har vist sig at va­e­re en for­bed­ring. Vi er ta­et på ae­kva­tor, og selv om lø­bet af­vik­les ef­ter sol­ned­gang, er der sta­dig uhyg­ge­ligt varm og fug­tigt DER­FOR TROR JEG ik­ke la­en­ge­re på, at te­o­ri­en om, at Haas VF-18 ba­re ik­ke er kon­kur­ren­ce­dyg­tig på lang­som­me ba­ner. Se ba­re på Un­garns Grand Prix 29. juli på Hun­ga­r­or­ing - den tred­je mest lang­som­me ba­ne ef­ter Mon­te Car­lo og Singapore: Her score­de bå­de Magnus­sen og team­kam­me­rat Ro­main Grosje­an po­int. HAAS-INGENIØRERNE og -kø­rer­ne er si­den Mon­te Car­lo i maj kom­met langt la­en­ge­re op ad ind­la­e­rings­kur­ven med VF-18 og ’for­står’ den nu så godt, at de og­så kan gø­re den kon­kur­ren­ce­dyg­tig på gadebanen i Singapore. KE­VIN MAGNUS­SENS FY­SI­SKE form ty­der og­så på VM-po­int på søn­dag. Jeg tror, han rent fy­sisk er blandt de al­ler­sta­er­ke­ste kø­re­re i fel­tet, og fy­sisk top­form spil­ler al­tid en stor rol­le i Singapore. Vi er ta­et på ae­kva­tor, og selv om lø­bet af­vik­les ef­ter sol­ned­gang, er der sta­dig uhyg­ge­ligt varm og fug­tigt. Tem­pe­ra­tu­ren i co­ck­pit­tet kan run­de 60 gra­der! LAEG DERTIL DE 23 sving og de kor­te langsi­der, der ik­ke gi­ver kø­rer­ne man­ge mu­lig­he­der for at ’slap­pe af’. Og så va­rer Sin­ga­po­res Grand Prix som re­gel la­en­ge­re end al­le an­dre løb. Den lang­som­me ba­ne be­ty­der, at man al­tid kom­mer ta­et på de to ti­mer, der er max-ti­den for et For­mel 1-løb. Var­men på­vir­ker og­så kø­rer­nes men­tale sund­heds­til­stand. Un­der­sø­gel­ser har vist, at et va­e­sket­ab på ba­re 1,5 pro­cent af kro­p­sva­eg­ten på­vir­ker kon­cen­tra­tions­ev­nen. Det vil sige, at en top­tra­e­net fyr, som Ke­vin Magnus­sen med en kamp­va­egt på om­kring 70 ki­lo, al­le­re­de kan bli­ve på­vir­ket ved et va­e­sket­ab på lidt over en li­ter. ET VARMT, LANGT løb som det i Singapore re­sul­te­rer som re­gel i et va­e­sket­ab på mel­lem to og fi­re ki­lo, så det er vig­tigt at drik­ke ri­ge­ligt in­den lø­bet og top­pe op med den drik­ke­fla­ske på cir­ka en li­ter, der er med i co­ck­pit­tet. I AL­LE TIL­FA­EL­DE vil Ke­vin Magnus­sens go­de fy­si­ske form hja­el­pe ham på søn­dag. Det sam­me vil Haas VF18-ra­ce­ren, så hvis hans und­går bal­la­de (han skal ik­ke kom­me i clinch med Fer­nan­do Alonso!), så er der lagt op til nye VM-po­int. Pe­ter Ny­gaard,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.