’Må va­e­re ko­mi­ske Ali’

BT - - SPORT -

UDFORDRING Mo­gens Pal­les pro­fi­le­re­de bok­se­tra­e­ner, den tid­li­ge­re sva­er­va­eg­ter Sher­man Wil­li­ams, kom­mer med en sa­er­de­les over­ra­sken­de mel­ding på veg­ne af hans bok­ser Dit­lev Ros­sing. Cru­i­ser­va­eg­te­ren har al­le­re­de mar­ke­ret sig ved at ud­for­dre Team Sau­er­lands Mi­cki Ni­el­sen.

Men nu ud­vi­der Sher­man Wil­li­ams, som i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re har bok­set blandt an­dre Evan­der Ho­ly­fi­eld, så ud­for­drin­gen. Nu skal Dit­lev Ros­sing plud­se­lig og­så ha­ve en kamp mod den dan­ske sva­er­va­eg­ter Kem Ljungquist.

»Når man føler, at man har po­ten­ti­a­le til at bli­ve den bedste, må man star­te i sit hjem­land. Mi­cki Ni­el­sen er med i Sau­er­land-stal­den. Vi vil me­get ger­ne be­sej­re Sau­er­lands for­skel­li­ge cru­i­ser­va­eg­te­re. Der­ef­ter kan vi og­så gå op og slå de­res un­ge sva­er­va­eg­te­re i Skan­di­navi­en. De har ek­sem­pel­vis Kem Ljungquist. Al­le er på vo­res ra­dar i den na­er­me­ste frem­tid,« si­ger Sher­man Wil­li­ams i en pres­se­med­del­el­se. Et salgstri­ck? Sher­man Wil­li­ams ha­ev­der og­så, at Dit­lev Ros­sing trods sin min­dre stør­rel­se har ’ban­ket’ Kem Ljungquist i spar­ring.

»Vi har al­le­re­de ban­ket Kem Ljungquist til spar­ring. Han kom i sin tid for­bi vo­res gym for at tra­e­ne med os, før han blev pro­fes­sio­nel. Dit­lev Ros­sing hånd­te­re­de ham uden pro­ble­mer, selv­om han alt­så kun er cru­i­ser­va­eg­ter. Så med nog­le ek­stra pund på krop­pen kan han og­så slå sit navn fast i sva­er­va­egt, hvis det skal va­e­re,« ud­ta­ler Sher­man Wil­li­ams.

Kem Ljungquist er bå­de over­ra­sket og en smu­le ry­stet over at la­e­se Sher­man Wil­li­ams’ ud­la­eg­ning af spar­rin­gen med Dit­lev Ros­sing.

»Det er fuld­sta­en­dig... Jeg kan slet ik­ke se, hvor de får det fra. Det er et salgstri­ck fra de­res si­de af for at sa­el­ge bil­let­ter. Tom­me tøn­der bul­drer mest,« si­ger Kem Ljungquist til B.T. og fort­sa­et­ter:

»Jeg har va­e­ret ude at spar­re med dem, og så har jeg alt­så spar­ret med Dit­lev ved fle­re lands­holds­sam­lin­ger som ama­tør, og jeg har al­drig følt mig tru­et.«

»Jeg øn­sker ik­ke at bli­ve truk­ket ind i det der, hvor de har no­get kø­ren­de med al­le dan­ske bok­se­re. Det er jeg så lidt nu, og jeg er al­drig ble­vet re­vet rundt af no­gen, og jeg er hel­ler ik­ke ban­ge for at mø­de dem,« si­ger han.

»Den tid skal nok kom­me ude i ho­ri­son­ten,« fast­slår Ljungquist, der er ube­sej­ret som pro­fes­sio­nel. ’Dybt use­ri­øst’ Mens Kem Ljungquist mest er forun­dret over Sher­man Wil­li­ams, er vre­den stor hos sva­er­va­eg­te­rens ma­na­ger Pe­der Fors­man. Han har ik­ke me­get ti­l­overs for Mo­gens Pal­les bok­se­tra­e­ner.

»Sher­man Wil­li­ams må va­e­re Mo­gens Pal­les og Da­nish Fight Nights svar på ’ko­mi­ske Ali’. Det er kun dybt use­ri­ø­se mel­din­ger og ud­for­drin­ger, der kom­mer fra dem. Jeg hå­ber, at Mo­gens Pal­le får styr på si­ne an­sat­te,« si­ger Pe­der Fors­man og til­fø­jer:

»Held og lykke til Dit­lev i hans kamp for at vi­se, at han er den sta­er­ke­ste i man­ge va­egt­klas­ser. Jeg kan se, at han lørdag be­gyn­der i su­per­mel­lemva­egt,« si­ger Fors­man og hen­vi­ser til, at Ros­sings mod­stan­der ved da­gens Da­nish Fight Night, Vik­tor Po­ly­akov, nor­malt gør sig i la­ve­re va­egt­klas­ser end den tun­ge cru­i­ser­va­egt­klas­se.

Pe­der Fors­man er i øv­rigt og­så ma­na­ger for Di­na Thor­slund, der vil ha­ve en kamp mod Sa­rah Ma­h­foud, som er på kon­trakt hos Mo­gens Pal­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.