Rig­mands spekulationer ram­mer dan­ske fir­ma­er

BT - - NYHEDER - Chri­sti­an Han­sen |chans@bt.dk

Det kom­mer til at ko­ste dyrt for fle­re dan­ske sel­ska­ber, at den nor­ske mil­li­ar­da­er Ei­nar Aas er så godt som per­son­lig kon­kurs. Så­le­des bre­der de chok­bøl­ger sig til Dan­mark, som han tors­dag for­år­sa­ge­de i Nor­ge, da han i en pres­se­med­del­el­se lod for­stå, at han er al­de­les tom for pen­ge til trods for, at han si­den 2002 iføl­ge Dn.no, har haft ind­ta­eg­ter på over 3,5 mil­li­ar­der nor­ske kro­ner ved at spe­ku­le­re i el-pri­ser.

»Man­dag den 10. sep­tem­ber var der ek­stra­or­di­na­e­re pris­for­skel­le i det nor­di­ske og ty­ske el­mar­ked. Jeg har haft for stor en po­si­tion i for­hold til lik­vi­di­te­ten i mar­ke­det, og i lø­bet af man­da­gen blev de sid­ste 350 mil­li­o­ner af mi­ne frie mid­ler over­ført.«

»Det­te var ik­ke til­stra­ek­ke­ligt til at da­ek­ke ta­bet, og tirs­dag blev jeg der­for sat un­der ad­mi­ni­stra­tion af Nas­daqbør­sen,« lød det fra Ei­ner Aas.

»Ons­dag af­ten blev hele min po­r­te­føl­je tvangs­solgt af Nas­daq, og det med­før­te et stort per­son­ligt tab. Føl­gen af det­te er ak­kord (af­ta­le med kre­di­to­rer om ga­elds­nedsa­et­tel­se el­ler af­drags­ord­ning, red.) el­ler per­son­lig kon­kurs,« lød det vi­de­re.

En ra­ek­ke dan­ske sel­ska­ber kom­mer til at be­ta­le for Ei­nar Aas’ ri­si­ko­vil­lig­hed.

Ør­sted – tid­li­ge­re DONG Ener­gy – op­ly­ser til Fi­nans, at sel­ska­bet har tabt 2 mil­li­o­ner eu­ro sva­ren­de til 15 mil­li­o­ner kro­ner.

Ho­vedstads­om­rå­dets For­sy­nings­sel­skab, Ho­for, op­ly­ser til B.T., at sel­ska­bet først i na­e­ste uge har klar­hed over, hvor meget sel­ska­bet skal be­ta­le. Der bli­ver dog sand­syn­lig­vis ta­le om ’et min­dre be­løb,’ ly­der det.

Dan­ske Bank op­ly­ser, at ta­bet her ’er meget be­gra­en­set.’

Ban­ken »har ik­ke yder­li­ge­re eks­po­ne­ring mod Ei­nar Aas og ser ik­ke ri­si­ko for tab på an­dre mod­par­ter.«

Reg­nin­gen for de øv­ri­ge sel­ska­ber er li­ge nu uvis.

År­sa­gen til at dan­ske sel­ska­ber skal be­ta­le for Ei­nar Aas fejl­slag­ne spekulationer i pris­for­skel­len på el mel­lem Nor­den og Tys­kland er, at Ei­nar Aas med sit tab stort set har tømt Nas­daq Com­mo­di­ties’ nor­di­ske kon­kurs­fond, som 14 dan­ske sel­ska­ber er en del af.

Iføl­ge er­hvervs­me­di­et Dn.no skal nor­ske Stat­kraft af sam­me år­sag be­ta­le 48 mil­li­o­ner, mens fin­ske Fortum skal be­ta­le 170 mil­li­o­ner kro­ner.

Ei­nar Aas har dre­vet sit sel­skab som en per­son­lig øko­no­mi og ik­ke som et ak­tie­sel­skab, hvil­ket blandt an­det har den for­del, at der ik­ke er of­fent­lig ind­sigt i regn­ska­ber­ne.

Bag­si­den af me­dalj­en er, at han risikerer at gå per­son­ligt kon­kurs, for­di han selv ha­ef­ter for sel­ska­bets tab.

SCANPIX

Ør­sted, tid­li­ge­re Dong, mi­ster mil­li­o­ner på nord­mands spekulationer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.