Met­te, du har mit

BT - - NYHEDER -

DF-ÅRS­MØ­DE Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl op­trap­per nu sin flirt med So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­mand Met­te Fre­de­rik­sen, der ef­ter­hån­den na­er­me­re må ka­rak­te­ri­se­res som et fast si­despring. Og det sker sam­ti­dig med, at han gør sig sto­re an­stren­gel­ser for at få mø­vet sig ind i en re­ge­ring med Lars Løk­ke Ras­mus­sen ef­ter na­e­ste valg og få spar­ket Anders Samu­el­sen og LA ud.

»Met­te, du har mit num­mer,« lød den di­rek­te op­for­dring til Met­te Fre­de­rik­sen fra Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl på ta­ler­sto­len i Her­ning Mes­se­cen­ter lør­dag, hvor DF hol­der sit års­mø­de nr. 23.

Han snak­ker om, at hvis der bli­ver rødt fler­tal ef­ter na­e­ste valg, vil Met­te Fre­de­rik­sen va­e­re i en »cra­zy« si­tu­a­tion med Al­ter­na­ti­vet, Ra­di­ka­le og En­heds­li­sten, og så hå­ber han på, at Met­te rin­ger.

»Man­ge spe­ku­le­rer na­tur­lig­vis på, om So­ci­al­de­mo­kra­ti­et på et tids­punkt får nok, og te­le­fo­nen så rin­ger hos os. For hvis den gør, hvad så? Og ved I hvad? Hvis den rin­ger – så ta­ger vi den,« sag­de Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Sa­len kvit­te­re­de med klapsal­ver, men ik­ke så stormen­de, som da han sag­de, at »det vig­tig­ste er, at de Ra­di­ka­le al­drig igen får ind­fly­del­se på ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken.«

Det er imid­ler­tid Thu­le­sen Da­hls plan B – plan A er fort­sat at er­stat­te LA i den na­e­ste Løk­ke-re­ge­ring.

Men gi­der du over­ho­ve­det sid­de i re­ge­ring med et par­ti, hvor med­lem­mer som Britt Ba­ger og Jan E. Jør­gen­sen und­si­ger In­ger Støj­berg?

»Vi har la­vet man­ge ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger med Ven­stre si­den 2001, og de har haft de dis­kus­sio­ner hele ti­den. Det er et spørgs­mål om hvem, der sa­et­ter kur­sen, og vi tror, det kan fun­ge­re med Lars Løk­ke Ras­mus­sen.«

I er vel hel­ler ik­ke gla­de for Løk­kes EU-ven­li­ge kurs?

»Det er rig­tigt, at Lars Løk­ke er ble­vet me­re EU-po­si­tiv. Men han in­de­hol­der og­så sund skep­sis, og jeg vil prø­ve at få det bed­ste frem i ham.«

Når du ser på S og V, er du så ik­ke me­re enig om EU og ud­la­en­din­ge med S?

»Det rum­ler og­så i S, og hvis de kom­mer i re­ge­ring, vil de må­ske ha­ve de sam­me in­ter­ne dis­kus­sio­ner som i V. Jeg be­der dan­sker­ne om at stem­me på os og gi­ve os fri­hed til at gø­re, hvad vi sy­nes er for­nuf­tigt ef­ter et valg. Vi vil pres­se på, hvor vi kan, og la­ve po­li­tik med bå­de S og V,« si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til B.T.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl frem­står let­te­re for­an­dret ved det­te års­mø­de. Hans års­mø­de­ta­ler ple­jer at va­e­re bå­ret af let­hed og drilsk hu­mor. De ele­men­ter er der sta­dig, men det er og­så en me­re al­vor­lig og lidt tyn­get Thu­le­sen Da­hl, man ser. En mand, der ar­bej­der på at fø­re si­ne med­lem­mer var­somt i ny ret­nin­ger.

Det skyl­des pla­nen om at kom­me i re­ge­ring, hvor han til­sy­ne­la­den­de er tyn­get af an­sva­rets åg al­le­re­de in­den han er ble­vet mi­ni­ster.

Det skyl­des og­så trus­len fra høj­re – at der nu lig­ger et par­ti til høj­re for DF, som kra­e­ver end­nu hår­de­re stram­nin­ger, nem­lig Nye Bor­ger­li­ge.

Af dis­se grun­de føler DF sig nu tvun­get til at pra­le af de­res re­sul­ta­ter i hø­je­re grad end at stil­le krav til frem­ti­dens ud­la­en­din­ge- og EUpo­li­tik.

I en Fa­ce­book-vi­deo pra­ler DF af 80 ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger og me­re po­li­ti, mens Thu­le­sen Da­hls hånd ka­er­teg­ner en dansk kor­n­mark – en gim­mi­ck, DF iføl­ge DR programmet Jer­sild mi­nus Spin har hug­get fra den po­pu­la­e­re film Gla­di­a­tor fra 2000 med Rus­sel Crowe.

Men det er en ny rol­le for Thu­le­sen Da­hl, og et even­tu­elt sam­ar­bej­de med S er hel­ler ik­ke helt li­ge­til i et par­ti, hvor med­lem­mer­ne og va­el­ger­ne iføl­ge man­ge un­der­sø­gel­ser pri­ma­ert er blå.

Thu­le­sen Da­hl vil va­e­re man­den i mid­ten af dansk po­li­tik, og fo­re­lø­big går det ef­ter pla­nen. Han prø­ve­de at for­kla­re de de­le­ge­re­de det til sidst i sin ta­le:

»Gør det os rø­de­re, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er ble­vet stram­me­re på ud­la­en­din­ge­om­rå­det? Nej. Gør det os me­re blå, at Ven­stre nu kø­rer Jeg be­der dan­sker­ne om at stem­me på os og gi­ve os fri­hed til at gø­re, hvad vi sy­nes er for­nuf­tigt ef­ter et valg. Vi vil pres­se på, hvor vi kan, og la­ve po­li­tik med bå­de S og V sto­re an­non­cer om vel­fa­erd, som vi har ka­em­pet igen­nem? Nej. Dansk Fol­ke­par­ti er ik­ke ble­vet me­re rø­de – el­ler me­re blå. Vi er os selv,« sag­de Thu­le­sen Da­hl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.