Det er ren ka­ge, Thu­le­sen

BT - - NYHEDER -

JEG HILSER PÅ sog­ne­pra­est Chri­sti­an Lang­bal­le fra Dansk Fol­ke­par­ti ved mor­gen­buf­fe­ten på Ho­tel Ey­de i Her­ning. »HEJ KARKER. HAR du fun­det no­get sm­uds?« ly­der det mun­tert fra pra­e­sten. »NEJ, ER DER no­get?« spør­ger jeg. »HAHAHA,« SI­GER HAN ba­re, hvil­ket er et no­get uklart svar, og han na­ev­ner så, at jeg en­gang skul­le ha­ve rin­get til ham og prø­vet at »pum­pe ham«. »DET FIK JEG vist ik­ke meget ud af,« si­ger jeg – uden at kun­ne hu­ske det. »JEG HAV­DE OG­SÅ sølv­bryl­lup den dag,« si­ger Lang­bal­le, og fru Lo­ne Lang­bal­le, der sid­der over­for ham og i øv­rigt og­så sid­der i Vi­borg by­råd for DF, nik­ker og smi­ler. »JA, DET ER jo ik­ke en und­skyld­ning, man kan bru­ge hver dag,« si­ger jeg og sa­et­ter kur­sen mod Her­ning Mes­se­cen­ter, hvor DFs års­mø­de fin­der sted. SELV OM JEG li­ge har spist mor­gen­mad, er der al­le­re­de ser­ve­ret i pres­se­rum­met. Sølv­fa­de med ka­em­pe bas­ser, sneg­le og ha­ne­kam­me, som man ef­ter­hån­den kun kan få i Jyl­land, står klar sam­men med kaf­fe og ma­elk. Se­ne­re er der skå­le med slik og ef­ter frokost brunsvi­ge­re af en an­se­lig stør­rel­se. DET SLÅR MIG, at suk­ker er en in­te­gre­ret del af par­ti­et og dets suc­ces. De for­bin­des ek­sem­pel­vis og­så med ci­tron­må­ner. I 2010 SKREV Dansk Fol­ke­blad, at ind­van­drer­fa­mi­li­ers sto­re ap­pe­tit var år­sa­gen til, at der ik­ke la­en­ge­re fand­tes saf­te­vand og ka­ge i la­e­ger­nes ven­te­va­e­rel­ser og til på­rø­ren­de på sy­ge­hu­se. DET FIK MUN­TRE sja­e­le til at sen­de cir­ka 200 ci­tron­må­ner til DF på Chri­sti­ans­borg, som par­ti­et fora­e­re­de vi­de­re til va­e­re­ste­det Re­den på Vester­bro. OG SÅ ER der jo lag­ka­ge, som ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) for­søg­te at ta­ge pa­tent på ved at fejre 50 ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger med net­op det. DET SYN­TES MAN­GE var men­ne­skefjend­sk, men ik­ke Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der og­så vil­le gi­ve lag­ka­ge. Det gjor­de han så ved 100 stram­nin­ger – en be­gi­ven­hed, der fandt sted i Søn­der­borg over­ra­sken­de kort tid ef­ter fejrin­gen af 50. MÅ­SKE LA­EG­GER DF og­så et lag suk­ker på de­res po­li­tik ved for ek­sem­pel at snak­ke om ae­l­dre­check, sam­ti­dig med at de i nog­le kom­mu­ner med­vir­ker til at ska­e­re ned på be­vil­lin­ger til ae­l­dre­om­rå­det. Det hele gli­der ned med suk­ker, og pres­se­chef Sø­ren Søn­der­gaard er og­så glad for ka­ge, så det hele ha­en­ger sam­men. IN­DE I SA­LEN op­da­ger jeg plud­se­lig, at jeg står li­ge ved si­den af en per­son, der vir­ke­lig har op­le­vet 15 mi­nut­ters be­røm­mel­se. Nem­lig Che­an­ne Ni­el­sen, der i 2016 fra DFta­ler­sto­len sag­de, at ud­la­en­din­ge »svi­ner, svind­ler, stja­e­ler, vold­ta­ger og dra­e­ber,« hvil­ket gav hen­de en del me­di­e­op­ma­er­k­som­hed og en po­li­ti­an­mel­del­se. »HEJ CHE­AN­NE, KAN du hu­ske mig,« si­ger jeg. »JA, DET KAN du tro,« si­ger hun med sto­re øj­ne, som om jeg er den sto­re styg­ge ulv. »SKAL DU PÅ ta­ler­sto­len i dag,« spør­ger jeg med min mest suk­ker­sø­de stem­me. »NEJ, I ÅR tror jeg ba­re, jeg bli­ver ne­de i sa­len og hyg­ger mig,« si­ger hun med sin mest suk­ker­sø­de stem­me. HOV, DER VAR det suk­ker igen. Det er det, der får det hele til at gli­de ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.