Lars fri­e­de

BT - - NYHEDER -

Det er et ce­le­bert par, der nu har besluttet at bli­ve gam­le sam­men. Per­nil­le Ver­mund er for­mand for det høj­re­o­ri­en­te­re­de par­ti Nye Bor­ger­li­ge, der har en hår­de­re ud­la­en­din­gepo­li­tik end Dansk Fol­ke­par­ti – og en me­re li­be­ral øko­no­misk po­li­tik end Li­be­ral Al­li­an­ce – og som iføl­ge man­ge me­nings­må­lin­ger har kurs mod Fol­ke­tin­get ved na­e­ste valg.

Lars Tve­de er se­ri­ei­va­er­ksa­et­ter og for­fat­ter til en ra­ek­ke bø­ger, hvor han hyl­der li­be­ra­lis­men, og han er god for et ’pa­ent’ tre­cif­ret mil­li­onbe­løb, som han hol­der va­ek fra dan­ske skat­te­far i kan­to­nen Zug i Schweiz i en ut­ro­lig vil­la med bå­de uden­dørs og in­den­dørs swim­m­ing­pool.

De to fandt sam­men for pra­e­cis to år si­den, ef­ter Per­nil­le Ver­mund hav­de va­e­ret på re­sear­ch­tur i Schweiz, og Lars Tve­de for ny­lig var ble­vet skilt fra sin ko­ne gen­nem 30 år, span­ske Itzi­ar, som han el­lers hav­de kaldt sit livs bed­ste in­ve­ste­ring. po­ten­ti­elt be­la­ster,« si­ger Per­nil­le Ver­mund.

Par­ret vil ik­ke ha­ve børn sam­men, og de bli­ver beg­ge bo­en­de, hvor de bor nu – hver for sig.

Lars Tve­de: »Det er kom­pli­ce­ret for os at va­e­re sam­men. For det før­ste har Per­nil­le par­ti­et, og det er ut­ro­ligt tids­kra­e­ven­de. Så har hun tre un­ge dren­ge, som er ful­de af kr­udt, og hun hol­der sig og­så i form og dri­ver et ar­ki­tekt­fir­ma. Jeg har og­så travlt. Si­den vi mød­tes, har jeg skre­vet halvan­den bog og stif­tet et fir­ma, der har købt sig ind i 11 an­dre fir­ma­er. Jeg ar­bej­der al­le da­ge i året. Og­så ju­le­af­tens­dag, og det gør Per­nil­le og­så. Sådan er vi skru­et sam­men.«

»Vi har fun­det ud af, at vi ik­ke må be­gra­en­se hin­an­den. Per­nil­le er en hel­hed. Hun bra­en­der for man­ge ting, og det skal hun ha­ve plads til. Man ta­ler om med­gang og mod­gang, men der kan og­så va­e­re pro­ble­mer med tom­gang. Vi har ik­ke tid til at ha­ve ke­de­lig tid sam­men. Vi bli­ver bo­en­de, hvor vi er, og så sa­et­ter vi plads af i ka­len­de­ren til no­get god tid sam­men, hvor vi kon­cen­tre­rer os om hin­an­den. Jeg har va­e­ret 37 da­ge i Dan­mark nu, og jeg må højst va­e­re her i 90.«

Per­nil­le Ver­mund: »Må­ske når vi en dag bli­ver gam­le, kan der ske no­get an­det .« Han bli­ver gam­mel før dig? Per­nil­le Ver­mund: »Det er da ik­ke sik­kert. Se på po­li­ti­ker­ne. Ef­ter få år er de jo grå­hå­re­de. Jeg el­sker at va­e­re sam­men med Lars, men jeg er og­så meget glad for mit eget hus og min egen ha­ve, og jeg har al­tid ta­enkt, at det er der, jeg vil bli­ve gam­mel.«

Per­nil­le Ver­mund har tre te­e­na­ge­søn­ner, og Lars Tve­de har to voks­ne døtre.

»De fø­les som fi­re,« kon­sta­te­rer han tørt.

»Jeg har al­tid ger­ne vil­let ha­ve man­ge børn, og det er og­så min skyld, at jeg har tre børn i dag. Da Lars og jeg mød­te hin­an­den, snak­ke­de vi og­så lidt om det, men så sat­te Lars fo­den ned. Jeg er nok og­så for gam­mel,« si­ger Per­nil­le Ver­mund, der er 42, mens Lars Tve­de er 60.

Hvor­for er det egent­lig vig­tigt at bli­ve gift, når I bor i hver sit land og ik­ke skal ha­ve børn?

Per­nil­le Ver­mund: »Vi får jo kon­trakt på hin­an­den. Nu bli­ver det for­plig­ten­de. Selv i hår­de ti­der vil vi bli­ve og ka­em­pe. Vi har fun­det den rig­ti­ge.«

Først langt se­ne­re fik Per­nil­le Ver­mund kig­get på mai­len fra Lars Tve­de. Der stod:

»Den sid­ste må­ned har va­e­ret vi­dun­der­lig. Jeg øn­sker, at vi al­drig me­re må ha­ve tvivl om hin­an­den. Ring.«

Han si­ger selv, han ik­ke er sa­er­ligt ro­man­tisk an­lagt, men helt uden ev­ner i det om­rå­de er han alt­så ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.