50 ny­be­gyn­de­re er klar til E-ek­sa­men

BT - - NYHEDER -

EREMITAGELØBET

De fi­re lør­da­ge i sep­tem­ber er tra­e­nin­gen hen­lagt til Dy­re­ha­ven, så lø­ber­ne kan te­ste for­men og vaen­ne sig til den ku­pe­re­de ru­te. B.T.s me­d­ar­bej­der delt­og i gårs­da­gens tra­e­ning – på det langs­om­ste af de tre be­gyn­der­hold.

En af mi­ne lø­be­kam­me­ra­ter i sko­ven var Ma­ri­an­ne Thor­sø, 48. Hun er over­ra­sket over, så langt hun er nå­et, si­den hun star­te­de tra­e­nin­gen.

»Det er dej­ligt at prø­ve sig selv af i dag, selv om vi kun løb el­le­ve ki­lo­me­ter med pau­ser ind imel­lem. Jeg ved godt, at jeg ik­ke kan lø­be 13,3 ki­lo­me­ter non stop i Eremitageløbet, men så går jeg ba­re lidt ind imel­lem,« si­ger hun. »Jeg var med i Roy­al Run i maj. Et fan­ta­stisk løb. Sikke en fest. Det har vir­ke­lig mo­ti­ve­ret mig. Og nu ga­el­der det så det na­e­ste trin, Eremitageløbet. Jeg har haft stor gla­e­de af tra­e­nin­gen og det so­ci­a­le samva­er i Blovstrød Lø­ver­ne og kan op­for­dre al­le til at mel­de sig ind i en klub.« Ma­ri­an­ne Thor­sø delt­og for ti år si­den i kvin­de­løb over fem ki­lo­me­ter og var med i fem­da­ge­slø­bet Eta­pe Born­holm, men har si­den holdt pau­se. En af tra­e­ner­ne er Finn Han­sen. Han har va­e­ret tra­e­ner i 15 år, de se­ne­ste tre for be­gyn­der­ne i E-løbspro­jek­tet. Ta­et på 25 gan­ge har han del­ta­get i Eremitageløbet. I april i år blev han ind­kaldt til en un­der­sø­gel­se ef­ter en scre­e­ning for kraeft i tyktar­men. »Det blev kon­sta­te­ret blod i af­fø­rin­gen, og en uge ef­ter un­der­sø­gel­sen blev jeg ope­re­ret på Hil­le­rød Sy­ge­hus,« si­ger Finn Han­sen.

»Jeg er i dag kra­eft­fri og får fore­byg­gen­de ke­mo­te­ra­pi, som nedsa­et­ter ri­si­ko­en for, at syg­dom­men ven­der til­ba­ge. En må­ned ef­ter kra­ef­to­pe­ra­tio­nen be­gynd­te jeg at lø­be igen. La­e­ger­ne sag­de, at det er sja­el­dent, no­gen er kom­met sig så hur­tigt, og at det for­ment­lig skyl­des min go­de form ef­ter man­ge år som lø­ber.«

Finn Han­sen er gift med He­le­ne Øster­gaard Han­sen, som i 1971 blev ver­dens­me­ster i fod­bold for kvin­der med en 3-0 sejr i fi­na­len over Me­xi­co for øj­ne­ne af 112.500 til­sku­e­re på Esta­dio Azteca i Me­xi­co Ci­ty.

E-løbs­le­ve­ran­dø­ren Blovstrød Lø­ver­ne har over 1.000 med­lem­mer med den kvin­de­li­ge re­kord­hol­der i Eremitageløbet, An­na Emi­lie Møl­ler, som den stør­ste pro­fil. Klub­ben blev stif­tet af Axel Ni­el­sen i 1980. Han var for­mand i 32 år og sid­der i dag i Al­le­rød By­råd. Løb med i hi­sto­risk mo­tions­fest Fa­mi­li­en Dan­marks løb nr. 1, Eremitageløbet, af­vik­les søn­dag 7. ok­to­ber for 50. gang.

Si­den pre­mi­e­ren i 1969 har 656.507 lø­be­re i al­de­ren 4-96 år gen­nem­ført klas­si­ke­ren i Ja­e­gers­borg Dy­re­ha­ve nord for Kø­ben­havn. Et ’hel­ligt’ sted i mo­tions­be­va­e­gel­sens hi­sto­rie. Det var nem­lig her, det hele star­te­de.

Over 12.000 lø­be­re har al­le­re­de sik­ret sig en plads i ju­bila­e­umslø­bet på den hi­sto­ri­ske sce­ne i Frederik den Tred­jes par­for­cej­agt­park, som i 2015 blev op­ta­get på Unescos ver­dens­arv­li­ste. Og du kan sta­dig nå at til­mel­de dig årets mo­tions­fest i na­tio­nalsko­ven. La­es me­re og til­meld dig på Elob.dk. I start­pak­ken er in­klu­de­ret en t-shirt og en unik ju­bila­e­ums­me­dal­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.