Fuld fart i Idre

BT - - NYHEDER -

be­stå­en­de af rø­de og blå po­r­te.

»Jeg ta­el­ler ned: fem, fi­re, tre, to, en – go!«

På Bjørn Nor­da­hls sig­nal la­eg­ger BTs ud­send­te al va­egt på sta­ve­ne og su­ser ud af den lil­le bja­el­ke­hyt­te. Stor­sla­lom­ba­nen er ud­sty­ret med en tids­ta­ger, som re­gi­stre­rer det øje­blik, hvor ski­støv­len ud­lø­ser tids­tag­nings­me­ka­nis­men. En me­ka­nis­me på mål­stre­gen re­gi­stre­rer, når gen­nem­lø­bet er fa­er­digt. Ti­den vi­ses med det sam­me på en tav­le i må­l­om­rå­det.

»Det hand­ler om ik­ke at fo­ku­se­re på po­r­te­ne. Du skal i ste­det for kun­ne fo­ku­se­re mel­lem po­r­te­ne og se, hvor den bed­ste linje er.«

Med co­ach Nor­dal­hs råd in men­te går det hur­tigt nedad mod må­l­linj­en. Men det kni­ber til­sy­ne­la­den­de med at fin­de den om­tal­te linje. Da Bjørn Nor­da­hl er gen­nem ba­nen, sa­et­ter han BTs ud­send­te på plads med en tid, som er over 15 se­kun­der hur­ti­ge­re. I en sport, hvor for­skel­len på ti­der of­te må­les i 10. de­le, er der na­er­mest lysår mel­lem ti­der­ne i vo­res gen­nem­løb.

Jeg und­skyl­der over for mig selv, at ski­e­ne er uvan­te, og at Bjøn Nor­da­hls støv­ler ser ny­e­re ud. Fo­kus på eli­ten Vi la­eg­ger det svi­en­de ne­der­lag bag os og fort­sa­et­ter vo­res tur rundt på fjel­det. Idre Fjäll af­hol­der i dis­se år og­så kon­kur­ren­cer in­den for de ni-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.