’I bli­ver al­drig det nye FCK’

Stå­le Sol­bak­ken lan­ger ud ef­ter FCM før dagens top­brag i Su­per­liga­en

BT - - SPORT - Na­dia Guld­ba­ek Welch |nawe@bt.dk

Da FC Midtjyl­land i maj lod sig hyl­de som dan­ske me­stre, var det med sto­re arm­be­va­e­gel­ser og drøm­me om Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let som det ul­ti­ma­ti­ve. Det – og Eu­ro­pa Le­ague - glip­pe­de. En for­valt­ning af mester­skabspra­e­mi­en, som de nok øn­sker var endt an­der­le­des på He­den. Og i F.C. Kø­ben­havn ved man, hvad eu­ro­pa­ei­sk fod­bold kra­e­ver. »Vi ved jo alt om små mar­gi­na­ler. De fik et mål imod i sid­ste se­kund i Asta­na, som end­te med at sen­de dem i den an­den kva­li­fi­ka­tion (til Eu­ro­pa Le­ague, red.). Der er et stol­pe­skud mod Mal­mø, da det står 0-1. Sådan er det i Eu­ro­pa. Det er stol­pe ind og stol­pe ud. Når man er i Eu­ro­pa, er det af og til ik­ke smart at snak­ke meget før kam­pe­ne. Det er ik­ke så meget tra­e­ner­ne, men me­re le­der­ne,« si­ger FC Kø­ben­havns ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken smi­len­de med hen­vis­ning til Claus Ste­in­le­ins ud­mel­ding tid­li­ge­re på som­me­ren om, at midtjy­der­ne drøm­te om at ta­ge po­int fra Bar­ce­lo­na.

Pra­e­cis som Stå­le Sol­bak­ken og F.C. Kø­ben­havn har gjort det før.

I af­ten skal nord­man­den sam­men med re­sten af FCK-mand­ska­bet til Her­ning og by­de FC Midtjyl­land op til dans ef­ter lands­holds­pau­sen og et luk­ket trans­fer­vin­due.

Et vin­due, hvor midtjy­der­ne igen solg­te spil­le­re for hø­je mil­li­onbe­løb.

No­get, der og­så gør, at Stå­le Sol­bak­ken kal­der FC Midtjyl­land for dyg­ti­ge på trans­fer­mar­ke­det.

»De fik fan­ta­sti­ske salg med Sør­lo­th (i vin­ter, red.) og San­neh. Vi hav­de Ro­bin (Ol­sen, red.) og San­tan­der i no­gen­lun­de sam­me stør­rel­se, så der er det ret li­ge. Det er jo ik­ke til­fa­el­digt, man sa­el­ger for man­ge pen­ge, men det kan va­e­re lidt til­fa­el­digt, at der er én klub, der vil ha­ve li­ge pra­e­cis din spil­ler. Det var jo lidt det, vi op­le­ve­de med San­tan­der. Vi sa­el­ger ham for man­ge pen­ge ef­ter en sa­e­son, hvor han var ska­det meget af ti­den,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken. Strid om Ti­bbling En af som­me­rens trans­fer­hi­sto­ri­er, der til­trak stor op­ma­er­k­som­hed, var Si­mon Ti­bbling-sa­gen.

FC Midtjyl­land bød 7,5 mil­li­o­ner kro­ner på Brønd­by-spil­le­ren men fik et klok­ke­klart ’nej’ fra Ves­teg­nen.

»Det bud var dår­lig stil. Hvor­for skul­le man sa­el­ge en af si­ne bed­ste spil­ler for små­pen­ge til en ri­va­li­se­ren­de klub? Og man ana­ly­se­rer hans si­tu­a­tion. En­ten gør du det med en hen­sigt for at dril­le og sa­et­te lidt i gang, el­ler det er lidt for sjov med et glimt i øjet. Men jeg tror ik­ke, det var for sjov. Når det er sagt, har vi og­så la­vet hand­ler med Midtjyl­land. Vi har hen­tet bå­de spil­le­re og tra­e­ne­re, og jeg har ik­ke no­get dår­ligt for­hold til det,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Si­den midtjy­der­ne vandt mester­ska­bet, har Claus Ste­in­le­in sagt, at ul­ve­ne vil ’va­e­re det nye FCK’.

En mel­ding, som den nor­ske ma­na­ger kal­der fin.

»Du vil al­drig kun­ne bli­ve det nye FCK og lig­ge i Her­ning, men jeg for­står, hvad han me­ner. De in­ve­ste­rer godt og vil me­re og er of­fen­si­ve, og det, ta­en­ker jeg, er godt. Jeg tror, de vil va­e­re en meget sta­erk kon­kur­rent til Brønd­by og FCK og­så i frem­ti­den,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken, der sam­men med sit hold skal sam­le eu­ro­pa­ei­ske po­int til Dan­mark igen den­ne sa­e­son.

»Det er en er­fa­ring byg­get op over man­ge år. Det er no­get, vi kan, som vi er dyg­ti­ge til, og som de an­dre hold kan la­e­re meget af, i for­hold til at hånd­te­re de pres­se­de si­tu­a­tio­ner og få de små mar­gi­na­ler. Nog­le gan­ge lyk­kes du, an­dre gan­ge ik­ke. Jeg tror ik­ke, det er til­fa­el­digt, vi er lyk­ke­des så man­ge gan­ge,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken, der skal fo­ku­se­re på den eu­ro­pa­ei­ske sce­ne igen tors­dag.

Først ga­el­der det dog FC Midtjyl­land, som blev me­stre med 27 po­int ned til Stå­le Sol­bak­kens mand­skab, der vil ta­ge re­van­che.

»Jeg tror ik­ke, vi ta­en­ker så meget

Det bud var dår­lig stil. Hvor­for skul­le man sa­el­ge en af si­ne bed­ste spil­ler for små­pen­ge til en ri­va­li­se­ren­de klub? Og man ana­ly­se­rer hans si­tu­a­tion. En­ten gør du det med en hen­sigt for at dril­le og sa­et­te lidt i gang, el­ler det er lidt for sjov med et glimt i øjet. Men jeg tror ik­ke, det var for sjov Stå­le Sol­bak­ken om FCMs bud på Brønd­bys Si­mon Ti­bbling

på det i hver­da­gen, men vi vil ta­ge mester­ska­bet til­ba­ge – li­ge­som de nok ger­ne vil for­sva­re det. Og så er der Brønd­by, som nok er end­nu me­re re­van­che­lyst­ne ef­ter det, der ske­te,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken med et glimt i øjet.

Mens der ven­ter lø­ver­ne mini­mum seks eu­ro­pa­ei­ske kam­pe, kan FC Midtjyl­land kon­cen­tre­re sig om Su­per­liga­en.

No­get, Stå­le Sol­bak­ken vur­de­rer som en for­del for det jy­ske mand­skab, men ik­ke som sådan en ulem­pe for lø­ver­ne.

»Vi var ik­ke go­de til at hånd­te­re det sid­ste år, men det var for­di, vi hav­de 13 fri­ske spil­le­re, som skul­le spil­le alt. Der hav­de vi in­gen chan­ce for at ro­te­re. Hvis vi und­går ska­der og hol­der trup­pen i top­form, hå­ber vi, det ik­ke ko­ster man­ge po­int. Det kan va­e­re, det ko­ster lidt, men for FC Midtjyl­land er det en ka­em­pe for­del,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

• Stå­le Sol­bak­ken. FOTO: MADS CLAUS RAS­MUS­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.