In­ter­pol-chef un­der­sø­ges for lov­brud

BT - - NYHEDER - /ritzau/AP

Ki­na si­ger, at che­fen for In­ter­pol, Meng Hongwei, der er meldt sav­net, un­der­sø­ges for uspe­ci­fi­ce­re­de brud på loven.

Det er det kom­mu­ni­sti­ske par­tis or­gan til op­ret­hol­del­se af di­sci­plin, der un­der­sø­ger for­hol­de­ne om­kring In­ter­pol-che­fen.

Or­ga­net un­der­sø­ger kor­rup­tion og il­loy­a­li­tet og skrev i går af­tes på sin hjem­mesi­de, at Meng Hongwei, der og­så er Ki­nas vi­ce­mi­ni­ster for of­fent­lig sik­ker­hed, »mista­en­kes for brud på loven og over­vå­ges i øje­blik­ket og un­der­sø­ges« af Ki­nas nye or­gan til be­ka­em­pel­se af kor­rup­tion.

Det hed­der Den Na­tio­na­le Over­våg­nings Kom­mis­sion.

Mens mel­din­ger­ne om un­der­sø­gel­sen blev of­fent­lig­gjort, sag­de Meng Hongweis ko­ne, Gra­ce, på en pres­se­kon­fe­ren­ce, at hen­des mand

Det­te er en sag for det in­ter­na­tio­na­le sam­fund Gra­ce Hongwei, gift med In­ter­pol­chef Meng Hongwei

den 25. sep­tem­ber hav­de sendt hen­de en kort be­sked: »Jeg er i fa­re«.

Han be­fandt sig i Ki­na, og be­ske­den var en emo­ji af en kniv.

På pres­se­kon­fe­ren­cen i Ly­on sad hun med ryg­gen til pres­sen, og hun vil­le ik­ke fo­to­gra­fe­res. Hun sag­de, at det er af hen­syn til hen­des sik­ker­hed.

»Det­te er en sag for det in­ter­na­tio­na­le sam­fund,« sag­de hun. Fk en be­sked Hun for­tal­te, at in­den han send­te il­lu­stra­tio­nen af kni­ven, send­te han hen­de en be­sked med or­de­ne: »Vent på mit opkald«.

»Jeg ved ik­ke, hvad der er sket med ham,« sag­de hun i går af­tes.

Meng Hongwei er ki­ne­ser og blev valgt som chef for In­ter­pol for to år si­den.

Han har bo­et i Ly­on med si­ne ko­ne og to børn si­den da.

En fransk em­beds­mand har for­talt, at Meng Hongwei for­lod In­ter­pols ho­ved­kvar­ter i Ly­on i Frank­rig sidst i sep­tem­ber og fløj til Ki­na.

Det er ik­ke helt klart, hvor­når han blev meldt sav­net.

Det fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um si­ger iføl­ge Reu­ters, at det ske­te den 25. sep­tem­ber, alt­så den dag, hvor hans ko­ne si­ger, at hun kom­mu­ni­ke­re­de med ham.

In­ter­pol skrev lør­dag på sin hjem­mesi­de, at or­ga­ni­sa­tio­nen be­der Ki­na om et of­fi­ci­elt svar på Meng Hongweis for­svin­den.

FO­TO: JEFF PACHOUD/RITZAU SCAN­PIX

• Hu­stru­en til den for­s­vund­ne In­ter­pol­chef, Meng Hongwei, har holdt pres­se­kon­fe­ren­ce i Ly­on søn­dag af­ten. Hun vil ik­ke fo­to­gra­fe­res og stod med ryg­gen til pres­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.