T!P B.T.

BT - - NYHEDER -

Ken­der du til lig­nen­de sa­ger: Skriv til journalist Ja­cob Fri­berg el­ler Sø­ren Is­høy på: ja­ni@bt.dk el­ler sris@bt.dk. B.T. har si­den for­å­ret 2018 kun­net forta­el­le fle­re kri­ti­ske hi­sto­ri­er om Tek­nik- og Mil­jø­for­valt­nin­gen i Kø­ben­havns Kom­mu­ne: 6. ju­ni 2018: Sa­gen om Sø­ren Sø­ren­sens kamp for at få na­bo­ens ulov­li­ge støt­temur fjer­net får eks­per­ter til at bru­ge ord som magt­for­drej­ning og chi­ka­ne om kom­mu­nen. Ef­ter at han hav­de kla­get over na­bo­ens støt­temur, gik kom­mu­nen nem­lig ak­tivt ind i na­bo­strid og tvang blandt an­det Sø­ren Sø­ren­sen til at ri­ve et le­ge­hus ned. 9. ju­ni 2018: Che­fen i byg­ge­af­de­lin­gen på Kø­ben­havns Rå­d­hus, mis­brug­te sin chef­stil­ling i skan­da­lesag, som end­te med at ko­ste skat­tey­der­ne i Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne 9,5 mil­li­o­ner kro­ner. 10. ju­ni 2018: Fem che­fer i Tek­ni­kog Mil­jø­for­valt­nin­gen på Kø­ben­havns Rå­d­hus bad ana­ly­se­in­sti­tut­tet Epi­ni­on slet­te kri­ti­ske af­snit i en un­der­sø­gel­se af bor­ger­nes til­freds­hed med kom­mu­nens byg­ge­sags­be­hand­ling. 24. ju­ni 2018: For­tro­lig rap­port fra In­tern Re­vi­sion i Kø­ben­havns Kom­mu­ne af­slø­rer, at bo­li­ge­je­re har be­talt op til 10 gan­ge for me­get for ren­hold af for­tove. Bo­li­ge­jer­ne har nu ud­sigt til er­stat­ning. 9. juli 2018: B.T. kan forta­el­le om for­skel­s­be­hand­ling i byg­ge­sags­be­hand­lin­gen. Nog­le kø­ben­hav­ne­re op­kra­e­ves for en en­kelt sags­be­hand­lers tid, mens an­dre be­ta­ler for to, når me­d­ar­bej­de­re skal op­la­e­res. 6. au­gust 2018: An­tal­let af ge­byrkla­ger eks­plo­de­rer, af­slø­rer tal fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne. I 2014 var der 50 kla­ger. Det tal var i 2017 me­re end fem­doblet. 13. au­gust 2018: Ven­stres be­ska­ef­ti­gel­ses­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Ce­ci­lia Lon­ning-Sko­v­gaard, lan­ger ud ef­ter Tek­nik- og Mil­jø­for­valt­nin­gens hånd­te­ring af byg­ge­sa­ger. Det sker på bag­grund af hen­des egen byg­ge­sag fra 2015 og 2016, hvor hun og hen­des mand fik en reg­ning, som var 17.600 kro­ner for høj. Sam­ti­dig vi­ser tal, at en ud af tre, der kla­ger, en­ten får ned­sat el­ler helt fjer­net de­res ge­byr. 14. au­gust 2018: Borg­me­ster er­ken­der rod med tids­re­gi­stre­rin­ger i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, hvor byg­ge­sags­be­hand­le­re iføl­ge en rap­port har va­e­ret på ar­bej­de i me­re end 24 ti­mer. Iføl­ge kom­mu­nen skyl­des det, at kol­le­ger har ind­ta­stet tids­re­gi­stre­rin­ger for hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.