’Me­re nor­malt m

BT - - NYHEDER -

Ind­van­dre­re og de­res ef­ter­kom­me­re er mar­kant over­re­pra­e­sen­te­ret, når man ser på hvem der er på an­kla­ge­ba­en­ken i dan­ske by­ret­ter. Det vi­ser en op­ta­el­ling, som B.T. har fo­re­ta­get. B.T. har un­der­søgt an­tal­let af per­so­ner med uden­land­sk klin­gen­de nav­ne, som blev frem­stil­let i by­ret­ter­ne i Kø­ben­havn, Aar­hus, Oden­se og Aal­borg i uger­ne 39 og 40. Vi har med­ta­get for­bry­del­ser, som hand­ler om vold, vold­ta­egt el­ler trus­ler om vold. Der­u­d­over har vi med­ta­get sa­ger om rø­ve­ri og en­de­lig over­tra­e­del­se af loven om eu­fori­se­ren­de stof­fer. Kun nav­ne, som me­get klart frem­står uden­land­ske, er med­ta­get som uden­land­sk klin­gen­de nav­ne. I en­kel­te tvivls­til­fa­el­de er nav­net talt med som ik­ke uden­land­sk. Da op­ta­el­lin­gen blev fo­re­ta­get i Uge 39, kan der va­e­re kom­met en­kel­te nye rets­mø­der til i pe­ri­o­den, som ik­ke er med i op­ta­el­lin­gen. yn­gre end sin medtil­tal­te. Han er og­så lidt me­re pra­e­sen­ta­bel i tø­jet. Trods sin apar­te en­tré, så ind­ta­ger han stil­le sin plads og ma­e­ler her­ef­ter ik­ke et muk. Pa­e­re­dan­ske Jes­per De ty­ve mi­nut­ters trans­port­tid af det an­hold­te ho­ved­vid­ne bli­ver til fyr­re mi­nut­ter. Så går dø­ren op på ny. To sa­er­de­les hø­je be­tjen­te i ci­vilt tøj truk­ket over de­res skud­sik­re ve­ste tra­e­der ind sam­men med en lav, kraf­tig mand i hånd­va­er­ker­buk­ser og grå ha­et­te­trø­je.

Det er pa­e­re­dan­ske Jes­per, som skal forta­el­le om sin kam­me­rat, der an­gi­ve­ligt fik slag med et bat af mindst en af de to her­rer på for­svars­ba­en­ken. Jes­per er gal i skral­den.

»Jeg har hver­ken få­et mor­gen­mad el­ler me­di­cin og hel­ler in­gen ind­kal­del­se,« vris­ser han ag­gres­sivt til for­sva­rer Ste­fan Re­i­nel, som straks be­kla­ger.

Al­les øj­ne er nervøst ret­tet mod vid­net Jes­per, der lig­ner en tik­ken­de bom­be mod­sat de to til­tal­te, som sid­der stil­le som sko­lepi­ger til ek­sa­men.

Det over­ra­sker in­gen, da Jes­per forta­el­ler, at han i lø­bet af slags­må­let fik ja­get de to til­tal­te på flugt med en gren, som han hav­de kna­ek­ket af en busk el­ler et trae. Han ken­der i øv­rigt de to til­tal­te ’fra mil­jø­et’.

Trods at an­gre­bet var for­fejl­et, så får den ene til­tal­te - ham med det højlyd­te ’god­mor­gen’ - en dom på fem må­ne­ders ube­tin­get fa­engsel. Det var og­så ham, der slog med bat­tet. Mo­ti­vet blev al­drig rig­tigt kendt. At han hav­de få­et job på Do­mi­nos Pizza var ik­ke en for­mil­den­de om­sta­en­dig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.