Va­er ude i god tid og gør ju­len bil­li­ge­re

Ju­len er en dyr for­nø­jel­se, og man­ge bru­ger of­te fle­re pen­ge, end de hav­de hå­bet på. Få fi­re tip til spa­re­mu­lig­he­der her

BT - - NYHEDER - Bet­ti­ne Rom­me An­der­sen | ritzau fo­kus

Ju­len er lig med stak­ke­vis af ga­ver og mas­ser af mad - og der må ba­re ik­ke mang­le no­get. Der­for bru­ger man­ge af os fle­re pen­ge, end vi må­ske hav­de reg­net med. Det før­ste råd til en bil­li­ge­re jul er iføl­ge Lou­i­se Skjøds­holm, der er spe­ci­al­kon­su­lent i fi­nan­si­elt for­brug hos Pen­ge- og Pen­sions­pa­ne­let, at va­e­re ude i god tid og la­eg­ge et ju­le­bud­get.

1 La­eg et bud­get

»Sa­et dig ned, og få la­vet et ju­le­bud­get, hvor du ser på, hvor me­get du bru­ger på mad, på ga­ver, på trans­port, på py­nt og på ar­ran­ge­men­ter. Og va­er re­a­li­stisk,« si­ger hun.

Der­na­est skal man va­e­re me­get op­ma­er­k­som på at hol­de bud­get­tet, så det ik­ke skri­der.

»Und­gå pa­niks­hop­ping af ga­ver den 23. de­cem­ber, for det vil of­te bli­ve dy­re­re, end hvis man er i god tid. For så glem­mer man, at der kun skul­le bru­ges 300 kro­ner per per­son, når man ik­ke li­ge kan fin­de den ret­te ga­ve, og så kø­ber man no­get til 500 kro­ner«, si­ger hun.

Hvis man vil ha­ve en hja­el­pen­de hånd til ju­le­bud­get­tet, kan man bru­ge Pen­ge- og Pen­sions­pa­ne­lets ju­le­bud­get el­ler app, der lø­ben­de kan hol­de øje med ud­gif­ter­ne.

2 Køb på til­bud og på Bla­ck Fri­day

Hvis man al­le­re­de nu har la­vet en li­ste over, hvem man er på ga­ver med, og hvor me­get man mak­si­malt må gi­ve for, så kan man slå til på det helt ret­te tids­punkt, si­ger for­bru­ge­rø­ko­nom i Nor­dea Ann Le­h­mann Eri­ch­sen.

» Man kan hol­de øje med, hvor­når man kan få ga­ver­ne til en sa­er­ligt bil­lig pris. Det kan va­e­re Bla­ck Fri­day i novem­ber, hvor man kan ta­ge en fri­dag, el­ler man kan sid­de hjem­me og kø­be på net­tet«, foreslår hun.

Hvis man kø­ber ju­le­ga­ver al­le­re­de nu, skal man dog va­e­re op­ma­er­k­som på at spør­ge i bu­tik­ken, om man kan få lov til at byt­te helt frem til ef­ter jul.

3 Lav en mad­plan

»Hvis man selv skal va­e­re va­ert for ju­le­af­ten, så kan det va­e­re en god idé at fo­re­slå et sam­men­skuds­gil­de, så ud­gif­ter­ne bli­ver for­delt ud på fle­re i fa­mi­li­en«, si­ger Lou­i­se Skjøds­holm.

Va­er og­så ger­ne i god tid, så man kan hol­de øje med til­bud­de­ne i lø­bet af ef­ter­å­ret, ly­der et råd.

For­bru­ge­rø­ko­nom Ann Le­h­mann Eri­ch­sen foreslår dog og­så den om­vend­te tak­tik, hvor man kø­ber sin ju­le­me­nu i sid­ste se­kund.

»Du kan ha­ve is i ma­ven og kø­be ju­le­trae og mad i sid­ste se­kund, for der vil bå­de ju­le­tra­e­er, aen­der og fla­e­ske­s­te­ge va­e­re sat ned«, si­ger hun.

4 Køb brugt, el­ler lav selv

En må­de at gi­ve ju­le­bud­get­tet et nøk ned er ved selv at la­ve ju­le­py­nt og ga­ver – el­ler kø­be brugt.

»Man spa­rer jo tit pen­ge på det hjem­mela­ve­de, og mod­ta­ge­ren bli­ver of­te og­så glad for den tid og ener­gi, man har lagt i det«, si­ger Lou­i­se Skjøds­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.