Dren­gen fra E.T. for­svandt

BT - - UNDERHOLDNING -

PHONE HOME

Han bo­e­de med sin fa­mi­lie i ud­kan­ten af by­en San An­to­nio i Te­xas og le­ve­de et stil­le og ro­ligt liv på lan­det. Nej til Hol­lywood Fil­ma­gen­ter­ne vil­le ha­ve den 11-åri­ge kna­egt til Hol­lywood, men han sag­de nej.

»Jeg tog en pau­se. Den var ho­ved­sa­ge­ligt fri­vil­lig, men jeg tror, den over­va­el­den­de be­røm­mel­se skra­em­te mi­ne fora­el­dre, der var gla­de for at le­ve et land­ligt liv,« fort­sa­et­ter han og til­fø­jer: Mit liv blev helt skørt. Jeg var så sygt be­rømt, at jeg ik­ke kun­ne gå no­gen ste­der

»Mit liv blev helt skørt. Jeg var så sygt be­rømt, at jeg ik­ke kun­ne gå no­gen ste­der.«

Han blev mob­bet i sko­len, og han hu­sker i dag til­ba­ge på epi­so­der, hvor hans ho­ved blev holdt ne­de i et toilet.

»Må­ske var de mis­un­de­li­ge, må­ske var de ba­re børn, som børn nu er. De kun­ne jeg ik­ke for­stå, hvad jeg la­ve­de på sko­len, og spurg­te: ’Hvem tror du, du er?’.«

Igen­nem åre­ne har han dog holdt fast i sku­e­spil­let og med­vir­ket i tv­se­ri­er som ’C.S.I.’ og ’Sons of Li­ber­ty’, dog uden at kom­me i na­er­he­den af sam­me suc­ces, som da han var 11 år og hav­de ho­ved­rol­len i ’E.T.’

Hans tid­li­ge­re kol­le­ga Drew Bar­ry­mo­re, der i 1982 var syv år gam­mel, brug­te til gen­ga­eld ’E.T.’ som af­fy­rings­ram­pe for en stor Hol­lywood-kar­ri­e­re, med hvad der fulg­te af al­ko­hol- og stof­mis­brug.

Men det er en helt an­den hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.