Sko­vens se­je ju

BT - - 11.379 FEJREDE JUBILAEUM -

JUBILAEUM som var med i Dy­re­ha­ven for 50. gang.

»Ik­ke nok med, at sko­ven vi­ste sig fra sin bed­ste si­de. Der var en ut­ro­lig hyg­ge­lig at­mos­fa­e­re bå­de før, un­der og ef­ter lø­bet. Men in­drøm­met: Det var et hårdt løb, og det bli­ver ik­ke min­dre hårdt med åre­ne,« si­ger han.

»Heldigvis ken­der jeg ru­ten rig­tig godt, så der var ik­ke no­get, der kom bag på mig. Men der var et par kri­ser un­der­vejs.«

For Hen­rik Marqvert­sen har løb va­e­ret en vig­tig del af hans til­va­e­rel­se. La­en­ge in­den Ere­mi­ta­ge­lø­bet sat­te mo­tions­be­va­e­gel­sen i gang. Dansk me­ster på 400 me­ter Al­le­re­de i 1961 be­gynd­te han at lø­be i Hol­ba­ek Fremad med 800 me­ter som sin fa­vo­rit­di­stan­ce.

Han tra­e­ne­de sam­men med sin lil­le­bror Tom, som blev dansk me­ster på 400 me­ter tre år i tra­ek i pe­ri­o­den 1969-71.

Da brød­re­ne Marqvert­sen la­e­ste om det før­ste Ere­mi­ta­ge­løb i B.T. i 1969, fik de straks lyst til at prø­ve no­get nyt og spa­en­den­de. No­get in­gen hav­de prø­vet før.

»Tom var sprin­ter. Han var ik­ke så vild med de lan­ge di­stan­cer og var kun med i Dy­re­ha­ven få gan­ge. Jeg kun­ne godt li­de at lø­be langt og blev ha­en­gen­de,« min­des Hen­rik Marqvert­sen.

»Isa­er to løb glem­mer jeg al­drig. I pre­mi­e­ren i 1969 blev of­fi­ci­als over­rum­plet af suc­ce­sen. In­gen hav­de Jeg stop­per ik­ke ved de 50. Det har va­e­ret et fan­ta­stisk jubilaeum. fo­re­stil­let sig det pres, de man­ge lø­be­re vil­le ska­be på tid­tag­nin­gen. Det var jo det før­ste løb af sin art. Vi stod

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.