SKOVBRAND I PARKEN

Ro­bert Skov fy­re­de op un­der FCK med as­sist og su­per-hug.

BT - - SPORT - Las­se Vø­ge | lvog@bt.dk

Det tog no­get tid at kom­me i gang. Fak­tisk me­re end en halv­leg. Men da FC Kø­ben­havn om­si­der fik ro på søn­da­gens hjem­me­kamp mod Ran­ders FC, blev det al­li­ge­vel til en sik­ker sejr på 4-0 for­an 14.129 til­sku­e­re i Te­lia Parken.

Der­med er FCK ryk­ke­de mo­men­tant op på før­ste­plad­sen i Su­per­liga­en med 25 po­int for 12 kam­pe, mens Ran­ders FC ind­ta­ger tien­de­plad­sen med 14 po­int.

FCK mi­ster dog før­ste­plad­sen igen se­ne­re søn­dag, hvis FC Midtjyl­land tog tre po­int hjem­me mod Vend­sy­s­sel FF ef­ter de­ad­li­ne.

FCK så i me­re end halv­de­len af kam­pen ud som et hold, der var ramt på fle­re pa­ra­me­tre.

Spil­ler­ne vir­ke­de som om, at de ik­ke helt hav­de få­et midt­u­gens suc­ces­ful­de tur til Frank­rig og 2-1-sej­ren over Bor­deaux i Eu­ro­pa Le­ague ud af krop­pen.

FCK-tra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken hav­de el­lers skif­tet ud på fi­re plad­ser i star­top­stil­lin­gen i for­hold til den kamp. Det be­tød, at Jes­se Jor­o­nen, De­nis Vavro, Ras­mus Falk og mat­chvin­de­ren fra Bor­deaux-kam­pen, Ro­bert Skov, var med fra start mod Ran­ders.

Sam­ti­dig var det ty­de­ligt, at FCK sav­ne­de ska­de­de Vik­tor Fi­s­chers kre­a­ti­vi­tet i en kamp på hjem­me­ba­ne, hvor FCK skul­le do­mi­ne­re og ska­be spil­let.

Re­sul­ta­tet var man­gel på tem­po, kre­a­ti­vi­tet og op­findsom­hed, og det pas­se­de selvsagt det godt or­ga­ni­se­re­de Ran­ders FC-hold fint. Skov-as­sist og mål Ef­ter 30 mi­nut­ter med hal­ve chan­cer til beg­ge hold gik det al­li­ge­vel galt for ude­hol­det.

Ro­bert Skov, en af de FCK ere, der for­søg­te at ud­for­dre, send­te bol­den ind i pan­den på Da­me N Doye, som flot he­a­de­de sit ot­ten­de liga­mål i sa­e­so­nen i kas­sen.

1-0-må­let fik dog ik­ke kam­pen til at eks­plo­de­re til hidtil ukend­te høj­der. Ran­ders FC aen­dre­de ik­ke na­ev­ne­va­er­digt på sit kon­cept, og FCK søg­te sta­dig ef­ter det spr­ud­len­de of­fen­si­ve spil.

Ran­ders FC ind­led­te an­den halv­leg med en ud­ma­er­ket mu­lig­hed, ef­ter at FCK-an­fø­rer Car­los Zeca la­ve­de en stor pas­nings­fejl på egen ba­ne­halv­del.

Mi­nut­tet ef­ter fik Ran­ders Benja­min Stok­ke en mu­lig­hed, og man for­nem­me­de, at FCK skul­le knok­le sig til en god gam­mel­dags ar­bejds­sejr. Så­dan kom det dog ik­ke til at gå.

Ef­ter 57 mi­nut­ter kun­ne Stå­le Sol­bak­ken ta­ge det lidt me­re ro­ligt, da hans hold for­dob­le­de fø­rin­gen.

Ven­stre­ba­ck­en Ni­co­lai Boi­le­sen send­te et me­get pra­e­cist ind­la­eg, som Ran­ders-må­l­mand Pa­trik Car­l­gren ak­ku­rat ik­ke kun­ne nå, ind i straf­fes­parks­fel­tet, og så he­a­de­de Pi­eros So­ti­riou hjem­me­hol­det på 2-0.

Nog­le mi­nut­ter se­ne­re fik Ro­bert Skov ud­byt­te af sit mål­sø­gen­de spil, da han flot ham­re­de bol­den i mål til 3-0. Det var tred­je kamp i tra­ek, at den tid­li­ge­re Sil­ke­borg-spil­ler kom på må­l­tav­len, og han blev fortjent kå­ret som hjem­me­hol­dets bed­ste spil­ler.

Knap ti mi­nut­ter før tid lod Ro­bert Skov sig af­lø­se af Kenan Kodro, som slut­te­de må­l­fe­sten af med scor­in­gen til 4-0.

Ef­ter kam­pen af­slø­re­de Stå­le Sol­bak­ken, at der gik nog­le ner­vepi­r­ren­de døgn, in­den han sid­ste vin­ter kun­ne by­de Skov vel­kom­men i FCKtrup­pen.

»Jeg tror, at jeg ar­bej­de­de døg­net rundt. Han øde­lag­de he­le ju­len for mig, for­di han over­ho­ve­det ik­ke kun­ne be­stem­me sig for, om han skul­le til Bun­des­liga­en, 2. Bun­des­liga el­ler til FCK,« lød det ef­ter søn­da­gens sejr fra Sol­bak­ken.

»Vi fik først et nej fra Ro­bert, der hel­le­re vil­le til ud­lan­det. VI blev ved, og han sva­re­de ir­ri­te­ren­de lang­somt på min sms’er. Han var ut­ro­lig lang­som i for­hold til til­ba­ge­mel­din­ger.« Den nor­ske FCK-ma­na­ger er isa­er be­gej­stret for Sko­vs ev­ner til at spar­ke til bol­den, som får ham til at sam­men­lig­ne kant­spil­le­ren med en tysk ver­dens­stjer­ne, der var un­der hans vin­ger til­ba­ge i FC Köln.

»Jeg har haft én spil­ler, der sky­der li­ge så hårdt - og må­ske lidt me­re pra­e­cist. Og det er Lukas Po­dolski. Skud­tra­e­ning med ham var pis­se­fedt. Og det er lidt det sam­me, når Ro­bert har fris­park­stra­e­ning,« sag­de Stå­le Sol­bak­ken. FCK har på grund af den fo­re­stå­en­de land­skampspau­se 14 da­ge til na­e­ste liga­kamp, som er ude mod Vej­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.