Su­ve­ra­e­ne Sø­ren

BT - - SPORT -

SOLOSEJR slog han til på den nye ru­te, der blandt an­det bød på kra­e­ven­de styk­ker med grus­ve­je. Sunwebs un­ge dan­sker kør­te ale­ne til mål, hvor han kryd­se­de stre­gen med 25 se­kun­ders af­stand ned til for­føl­ger­ne, ef­ter han med 10 ki­lo­me­ter til­ba­ge af stak af fra et ud­brud, hvor han hav­de haft sel­skab af Niki Ter­p­stra, Qu­i­ck-Step, og Benoit Cos­ne­froy, AG2R, der kom ind på de to an­dre plad­ser på po­di­et.

»Jeg tro­e­de ik­ke, det her var mu­ligt. Jeg hav­de et par hår­de uger ef­ter Bin­ck­Bank Tour, men jeg var fo­ku­se­ret i dag. Jeg er me­get glad for sej­ren,« sag­de Sø­ren Kragh An­der­sen, da han blev in­ter­viewet med sved­drå­ber­ne lø­ben­de ned over an­sig­tet kort ef­ter lø­bet.

Han kun­ne han ta­ge en løbs­sejr i det løb, som han på for­hånd hav­de sagt, var årets sid­ste for sit ved­kom­men­de. Klas­si­ker­sej­ren sa­et­ter og­så streg un­der en su­va­e­ren sa­e­son for 24-åri­ge Sø­ren Kragh An­der­sen, der i årets Tour de Fran­ce kør­te en uge i den hvi­de ung­dom­strø­je og blev num­mer frem på den af­slut­ten­de en­kelt­start. Han kan og­så se til­ba­ge en eta­pe­sejr i Schweiz Rundt og en VM-sølv­me­dal­je fra hold­tids­kørs­len. Etn fan­ta­stisk ru­te »Det var et fedt løb med en fan­ta­stisk ru­te. Jeg var vild med den. Nog­le ryt­te­re sag­de, at det var far­ligt, men man jo kø­re ef­ter for­hol­de­ne,« sag­de Sø­ren Kragh An­der­sen, der var op­rig­tigt over­ra­sket over sej­ren.

Tak­tik­ken var da og­så klar, da han først var kom­met med i ud­brud­det. For så snart ud­brud­det slap­pe­de lidt af, vid­ste Sunweb-ryt­te­ren, at han skul­le ud at sid­de me­re iso­le­ret for­an. På den må­de var der stør­re chan­ce for at vin­de, da han i en mas­ses­purt ik­ke så sig selv som fa­vo­rit­ten.

»Jeg kan na­e­sten ik­ke for­stå det, for det var de bed­ste af de bed­ste, jeg kør­te mod. Det var min før­ste klas­si­ker­sejr. Det var først med 100 me­ter igen, at jeg kun­ne tro på det, for de sid­ste 10 ki­lo­me­ter var for­fa­er­de­li­ge,« sag­de en fuld­sta­en­digt ud­mat­tet og sam­ti­dig ek­sal­te­ret dansk ryt­ter ef­ter kar­ri­e­rens stør­ste sejr indtil nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.