Der­for er kon­kur­ren­ter­ne ef­ter Haas

BT - - SPORT -

KEVINS KA­RAK­TER Ke­vin Magnus­sens we­e­kend var på ra­cer­ba­nen helt igen­nem dår­lig. Der er fak­tisk na­er­mest in­tet godt at ta­ge fat på. Der var bøvl med et gam­melt gulv i bi­len, som åben­bart var en ha­em­sko, og det fik Haas styr på til kva­li­fi­ka­tio­nen. Den ulem­pe hjalp ik­ke Ke­vin Magnus­sen, og det pro­blem må Günt­her Ste­i­ner ta­ge på sig. Man for­søg­te så at ta­le 12. pladsen og et frit da­e­kvalg op før lø­bet. Men nok en­gang fik vi be­vi­set på, hvad en plads uden for top 10 kan ha­ve af kon­se­kven­ser. Ri­si­ko­en for sam­men­stød på de før­ste om­gan­ge sti­ger dra­ma­tisk, og der er fle­re, man skal ka­em­pe med. Sam­men­stø­det med Char­les Lec­lerc blev ik­ke straf­fet af dom­mer­ne, og par­ter­ne gi­ver hin­an­den skyl­den. Im­po­ne­ren­de var epi­so­den dog ik­ke, og den sat­te et ae­r­ger­ligt punk­tum for en we­e­kend, hvor Ke­vin Magnus­sen el­lers kun­ne fejre sin 26 års fød­sels­dag.

Ses i Te­xas. SÅ­DAN HAR HAAS-KØRERNE, KE­VIN MAGNUS­SEN OG ROMAIN GROSJEAN, KLARET SIG I 2018-SA­E­SO­NEN. AUSTRALIEN – MAGNUS­SEN: Grosjean: ud­gå­et. BAHRAIN – MAGNUS­SEN: Grosjean: 13. KI­NA – MAGNUS­SEN: 10, Grosjean: 17. ASERBAJDSJAN – MAGNUS­SEN: Grosjean: ud­gå­et. SPANIEN – MAGNUS­SEN: MONACO – MAGNUS­SEN: CANADA – MAGNUS­SEN: FRANK­RIG – MAGNUS­SEN: ØSTRIG – MAGNUS­SEN: ENGLAND – MAGNUS­SEN: TYSKLAND - MAGNUS­SEN: UNGARN - MAGNUS­SEN: BELGIEN - MAGNUS­SEN: ITA­LI­EN - MAGNUS­SEN: SIN­GA­PO­RE - MAGNUS­SEN: RUSLAND - MAGNUS­SEN: JA­PAN - MAGNUS­SEN: SAM­LE­DE PO­INT: MAGNUS­SEN: GROSJEAN: PÅ DET PERSONLIGE plan blev Ja­pans Grand Prix en skuf­fel­se for Ke­vin Magnus­sen. Men for hans team, Haas F1, blev lø­bet med Romain Grosje­ans ot­ten­de­plads end­nu en suc­ces­op­le­vel­se. HAAS´ NAERMESTE RIVAL i kon­struk­tør-VM, Re­nault, score­de blot et en­kelt po­int i Suzuka, og Haas er på fem­te­plad­sen i kon­struk­tør-VM nu kun ot­te po­int bag Re­nault og 26 po­int for­an McLa­ren på fem­te­plad­sen. DEN FORNEMME PLA­CE­RING un­der­stre­ger, at Haas i sin ba­re tred­je sa­e­son er ble­vet en magt­fak­tor i For­mel 1. Og pra­e­cis der­for bli­ver de nu ud­sat for ’vok­sen­mob­ning’ af de tun­ge dren­ge i klas­sen. DE STO­RE TEAMS hil­ste el­lers Haas vel­kom­men med åb­ne ar­me, da tea­met de­bu­te­re­de i 2016. To små teams var gå­et kon­kurs i åre­ne for­ud og Ma­nor var på vej til at kø­re sam­me vej, så man mang­le­de lidt ’fyld’ i fel­tet. AT DET OVEN i kø­bet var et ame­ri­kansk team, gjor­de kun Haas end­nu me­re po­pu­la­e­re blandt kon­kur­ren­ter­ne. For­mel 1 har al­tid haft sva­ert ved at slå igen­nem i USA, og Haas kun­ne bli­ve et ef­fek­tivt vå­ben i kam­pen for at kom­me ind på det ame­ri­kan­ske mar­ked. DER IRRITERER, AT Haas ud­nyt­ter mu­lig­he­den for at kø­be hardwa­re og knowhow af ek­ster­ne le­ve­ran­dø­rer helt ud til gra­en­sen. Der­for kald­te kon­kur­ren­ter tid­li­ge­re på året hån­ligt Haas VF-8 for ’ den hvi­de Fer­ra­ri’. DET IRRITERER, AT Haas al­le­re­de er be­gyndt at spil­le med mus­k­ler­ne i det po­li­ti­ske spil bag kulis­ser­ne. Se­ne­st i den kon­tro­ver­si­el­le sag om­kring det genop­stå­e­de For­ce In­dia-team. Her me­ner Ge­ne Haas, at der re­elt er ta­le om et nyt team, der der­for som an­dre de­butan­ter ik­ke skal ha­ve del i TV-pen­ge­ne i de­res før­ste sa­e­son. OG HVIS DET ’nye’ Ra­cing Po­int For­ce In­dia al­li­ge­vel får TV-pen­ge i de­res før­ste sa­e­son, vil han da og­så ger­ne ha­ve pen­ge for Haas´ de­but­sa­e­son i 2016. Det er ik­ke små­pen­ge vi snak­ker om – det hand­ler an­gi­ve­ligt om over 40 mil­li­o­ner kro­ner. OG DET IRRITERER, at Haas-kørerne – først og frem­mest Ke­vin Magnus­sen – kø­rer fra­ekt og respekt­løst. DET ER PÅ den bag­grund vi skal se for ek­sem­pel Re­naults pro­test mod Haa­stea­mets bund i Mon­za. Og en ra­ek­ke etab­le­re­de kø­re­res ud­fald mod Ke­vin Magnus­sens ro­bu­ste kø­re­stil: Haas er for hur­tigt ble­vet en magt­fak­tor. Og hvis man ik­ke kan kla­re dem på ba­nen, må man prø­ve at sa­et­te dem på plads på an­dre må­der. HAAS HAR SOM be­kendt ap­pel­le­ret diskva­li­fi­ka­tio­nen af Romain Grosjean fra Ita­li­ens Grand Prix. Jeg er spa­endt på hvil­ke ar­gu­men­ter team­chef Gu­ent­her Ste­i­ner og co vil di­ske op med ved be­hand­lin­gen ved FIA´s ap­pel­dom­stol 1. novem­ber, men i al­le til­fa­el­de er jeg ban­ge for, at man na­ep­pe får om­stødt diskva­li­fi­ka­tio­nen. FOR DET FØR­STE er der in­gen tvivl om at den bund Haas kør­te med i Mon­za ik­ke op­fyld­te reg­le­men­tet (og at tea­met vid­ste det), og for det an­det er det ba­re sja­el­dent, at FIA´s ap­pel­dom­stol om­stø­der dom­me. MEN HAAS BE­HØ­VER hel­ler ik­ke at slå kon­kur­ren­ter­ne i rets­sa­len. De kla­rer det fint på ba­nen!

Grosjean: ud­gå­et. Grosjean: 15. Grosjean: 12. Grosjean: 11. Grosjean: 4. Grosjean: Ud­gå­et Grosjean: 6 Grosjean: 10 Grosjean: 7 Grosjean: Diskva­li­fi­ce­ret Grosjean: 15. Grosjean: 11. Grosjean: 8. 53 po­int 31 po­int 5, 5, 6, 13, 13, 7, 8, 16, 6, 9, 8, ud­gå­et, 11, 18, ud­gå­et, 13,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.