’Hun ER al­le­re­de in­te­gre­ret’

BT - - NYHEDER -

UFORSTÅENDE for­kla­rer se­kre­ta­ri­ats­le­der i Ud­la­en­din­ge­na­ev­net, Mi­cha­el Lo­h­mann Kja­er­gaard. Det er nem­lig i juri­disk for­stand ik­ke re­le­vant, for­di det er sket, før hun har få­et en egent­lig op­hold­stil­la­del­se.

»Man kig­ger på, hvor lang tid bar­net har op­hol­det sig i hjem­lan­det uden den fora­el­der, som er rejst. Hvor gam­melt er bar­net? Har det til­eg­net sig hjem­lan­dets kul­tur og så vi­de­re. Jo la­en­ge­re tid, bar­net har le­vet ad­skilt fra den fora­el­der, der bor i Dan­mark, jo min­dre vur­de­res sand­syn­lig­he­den for, at bar­net vil bli­ve suc­ces­fuldt in­te­gre­ret i Dan­mark,« si­ger han og for­kla­rer, at man ik­ke vur­de­rer kom­pe­ten­cer som ek­sem­pel­vis det sprog, bar­net har til­eg­net sig i Dan­mark, for­di op­hol­det indtil vi­de­re har va­e­ret så­kaldt ’pro­ces­su­elt’.

I Red Bar­net un­drer man sig over, at Mint ik­ke kan få op­hold­stil­la­del­se i Dan­mark. Fa­mi­li­en bor i Kø­ge, hvor hen­des sted­far, Frank Thø­ger­sen, til dag­li­ge be­sty­rer ca­fe­te­ri­et i Her­føl­ge Bold­klub, mens hen­des mor, Ra­tre Thø­ger­sen, ar­bej­der som ren­gø­rings­hja­elp og er i gang med at la­e­re dansk. In­gen af dem er på of­fent­li­ge ydel­ser.

»Vi kan ik­ke gå ind i den kon­kre­te juri­di­ske vur­de­ring af den her sag, men helt ge­ne­relt er bar­nets tarv det alt­over­skyg­gen­de for os i Red Bar­net. Hvor lig­ger bar­nets frem­tid? Hvor er det trygt, og hvor er dens re­la­tio­ner? Og i den­ne sag ta­ler vi om en pi­ge, som sy­nes at ha­ve en me­get sta­erk til­knyt­ning til nog­le men­ne­sker, der bor i Dan­mark,« si­ger po­li­ti­ske chef i Red Bar­net, Laust Leth Ger­ger­sen.

Mint har en bi­o­lo­gisk far hjem­me i Thailand, men han har li­del­sen bipo­lar og har tid­li­ge­re va­e­ret vol­de­lig over for Mint. Hen­des mo­ster øn­sker ik­ke at pas­se hen­de.

Laust Leth Ger­ger­sen kal­der sa­gen for ’dybt tragisk.’

»Når man kig­ger på det en­kel­te barns tarv, så er til­knyt­nin­gen til de voks­ne, som det er trygt ved, det, der bør va­e­re af­gø­ren­de. Det er ik­ke me­re kom­pli­ce­ret end det. Og med de for­hån­den­va­e­ren­de op­lys­nin­ger er det me­get sva­ert ved at få øje på bar­nets tarv i den­ne sag,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.