PET-chef be­la­ste­de PET-chef i ret­ten

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG ka­pa­ci­te­ter og op­lys­nin­ger el­ler ar­bejds­me­to­der, mens han sad som øver­ste chef.

»Det er me­get be­kla­ge­ligt i min op­tik og no­get, som vi bag­ef­ter har brugt rig­tig man­ge kra­ef­ter på at rå­de bod på i for­hold til vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re,« lød det fra Finn Borch An­der­sen.

»Der er in­gen tvivl om, at der for mig selv og me­d­ar­bej­de­re i PET er brugt be­ty­de­li­ge res­sour­cer for at gen­ska­be den til­lid, der er af­gø­ren­de for, at ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster kan de­le op­lys­nin­ger. At en tid­li­ge­re ef­ter­ret­nings­chef skri­ver en bog så re­la­tivt kort ef­ter, at han har sid­det i spid­sen for PET, det be­kym­rer vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re.«

»Jeg har brugt rig­tig man­ge ti­mer på at ta­le med an­dre tje­ne­ster om den­ne her bog. Der har sam­let va­e­ret en sta­erk be­kym­ring for, at den vil­le på­vir­ke vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re, så de ik­ke la­en­ge­re vil­le op­fat­te os som en tro­va­er­dig sam­ar­bejds­part­ner,« op­ly­ste den nu­va­e­ren­de PET­chef. Ska­de­virk­nin­ger Iføl­ge ham er det umu­ligt at iden­ti­fi­ce­re bo­gens nøj­ag­ti­ge ska­de­virk­nin­ger. Helt kon­kret har Finn Borch An­der­sen dog op­le­vet an­dre ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sters re­ak­tion på ud­gi­vel­sen. Den har ik­ke va­e­ret god. Det er me­get be­kla­ge­ligt i min op­tik og no­get, som vi bag­ef­ter har brugt rig­tig man­ge kra­ef­ter på at rå­de bod på i for­hold til vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re

Hvor­vidt til­li­den i dag er genop­ret­tet, er iføl­ge PET-che­fen umu­ligt at si­ge. Må­ske går PET i dag glip af vi­ta­le op­lys­nin­ger, ly­der vur­de­rin­gen.

»Der er ik­ke no­gen, der vil kom­me og si­ge, at nu gi­ver de ik­ke de her op­lys­nin­ger til os. De vil ba­re sa­en­ke ni­veau­et for, hvad de gi­ver os,« si­ger Finn Borch An­der­sen.

På sam­me må­de kan PET’s kil­der i de kri­mi­nel­le mil­jø­er va­e­re ble­vet me­re til­ba­ge­hold­ne, me­ner ef­ter­ret­nings­che­fen. Sam­ti­dig pe­ger han på, at vis­se pas­sa­ger i den kon­tro­ver­si­el­le bog vil gø­re det let­te­re at va­e­re kri­mi­nel.

Ek­sem­pel­vis kan det va­e­re ska­de­ligt, at Scharf i bo­gen forta­el­ler, hvor­dan en ter­r­or­mista­enkt i 2007 ved an­kom­sten til Dan­mark blev ta­get til si­de i pa­s­kon­trol­len, så PET uden hans vi­den kun­ne gen­nem­sø­ge hans ting.

»Man skul­le va­e­re en skidt ter­r­o­rist, hvis man ik­ke ef­ter det her be­gynd­te at over­ve­je, hvad man hav­de i hånd­ba­ga­gen,« lød det fra den nu­va­e­ren­de PET-chef.

Jakob Scharf na­eg­ter sig skyl­dig og kra­e­ver fri­fin­del­se. Det sker blandt an­det med hen­vis­ning til, at man­ge af de op­lys­nin­ger, han om­ta­ler i bo­gen, al­le­re­de har va­e­ret frem­me, og at han naturligvis har va­e­ret var­som.

Man­da­gens rets­mø­de var det tred­je af 15 plan­lag­te, og der for­ven­tes at fal­de dom i doms­mands­sa­gen 28. novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.