Un­der­hold­ning

BT - - UNDERHOLDNING -

FINT BE­SØG Kir­ke­klok­ker­ne ki­mer i det bri­ti­ske kon­ge­hus fre­dag den 12. ok­to­ber. Her si­ger prin­ses­se Eu­ge­nie nem­lig ja til for­ret­nings­man­den Ja­ck Brook­s­bank, som faldt på knae un­der en tur til Ni­ca­ragua i star­ten af året, ef­ter syv års for­hold.

Bryl­lup­pet er ved at va­e­re li­ge op­pe over, og på In­s­ta­gram løf­ter bru­dens far, prins An­drew, nu slø­ret for fle­re de­tal­jer om dat­te­rens sto­re dag.

På sin of­fi­ci­el­le In­s­ta­gram-pro­fil an­non­ce­rer den 58-åri­ge prins nem­lig, at den ver­dens­be­røm­te ita­li­en­ske tenor An­drea Bo­cel­li vil syn­ge til ce­re­mo­ni­en ak­kom­pag­ne­ret af Roy­al Phil­har­monic Or­che­stra.

I op­sla­get af­slø­rer bru­dens far og­så, at bryl­lup­ska­gen vil be­stå af en red vel­vet- og cho­ko­la­de­ka­ge. Mil­jø­ven­ligt Bryl­lups­ga­ester­ne kan for­ven­te sig, at de ik­ke skal spi­se ka­gen med pla­stik­be­stik og pap­tal­ler­k­ner.

I et in­ter­view med mo­de­ma­ga­si­net Vogue i sep­tem­ber for­tal­te den vor­den­de brud, at bryl­lup­pet skul­le bli­ve mil­jø­ven­ligt.

»He­le mit hjem er fri for pla­stik, og Ja­ck og jeg vil ger­ne ha­ve, at vo­res bryl­lup og­så bli­ver så­dan,« fastslog hun.

»Jeg vil ger­ne ha­ve, at bryl­lup­pet bli­ver sjovt og smukt og ud­tryk­ker vo­res per­son­lig­hed så me­get som mu­ligt,« sag­de den 28-åri­ge prin­ses­se i Vogu­es sep­tem­be­r­ud­ga­ve.

Bryl­lup­pet er det an­det i det bri­ti­ske kon­ge­hus i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.