Et halvsjovt af­snit

BT - - UNDERHOLDNING -

gjort til en pen­sio­nist – hun ly­der fak­tisk me­re og me­re som svi­ger­mor-Pyk­ker – og der­for gi­ver det god me­ning, at hun og­så er be­gyndt at gå i tom­gang i køk­ke­net, hvor hun kun kan fin­de ud af at ba­ge ci­tron­må­ner.

Hvor­for sid­der jeg så lidt med en ufor­løst fø­lel­se her op til den for­hå­bent­lig sto­re fi­na­le i na­e­ste uge?

Af­snit­tet be­gyn­der i ka­ge-dar­lin­gen Met­te Blom­ster­bergs ba­ge­ri.

Det er al­tid spa­en­den­de, når Cas­per og Frank ta­ger en po­pu­la­er ka­rak­ter fra vir­ke­lig­he­dens ver­den og prop­per dem ind i ’Klovn’-uni­ver­set, men jeg sav­ne­de lidt, at hun gem­te på en mørk si­de.

I før­ste sce­ne er hun ba­re hø­flig og sød over­for Frank og Mia, der er in­de for at kig­ge på ka­ger. Det er kun Frank, der øde­la­eg­ger lidt af den go­de stem­ning ved kon­stant at brok­ke sig over Mi­as ev­ner i et køk­ken.

Da Frank til sidst i af­snit­tet for­sø­ger at red­de sit par­for­hold med en håb­løs tre­kants-fo­re­spørgsel, er der hel­ler ik­ke no­get ma­er­ke­ligt i, at Met­te Blom­ster­berg smi­der ham ud af bu­tik­ken, ef­ter han har ån­det hen­des søn ind i ho­ve­d­et.

Det hav­de va­e­ret langt sjove­re og klas­sisk ’Klovn’, hvis de hav­de gi­vet Met­te Blom­ster­berg en lidt far­li­ge­re rol­le. En, hvor hun selv sat­te no­get på spil. Tred­je part­ner Af­snit­tets te­ma var som be­kendt Frank og Mi­as jagt ef­ter en tred­je part­ner til sove­va­e­rel­set.

Frank bru­ger al sin ener­gi på at strea­me tv-se­ri­er, og Mia går kun op ka­ge-tv, så da Mi­cha­el Carøe og ko­nen ny­fo­rel­sket af­slø­rer, at de har prø­vet at ha­ve en tre­kant, må Frank og Mia jo og­så i gang.

Det er klas­sisk Frank, at han straks ta­en­ker, Carøe er ble­vet snydt, da han hø­rer den tred­je part var en mand, men da Cas­per se­ne­re forta­el­ler Frank, hvor ge­ni­alt det er at la­de kvin­den va­el­ge først, er Frank selv­føl­ge­lig hur­tig til at skif­te me­ning.

En lil­le sjov de­tal­je er, da Frank vil tjek­ke, om han har dår­lig ån­de ved at pu­ste Cas­per ind i ho­ve­d­et.

Her lig­ne­de det, at Cas­per Chri­sten­sen kort røg ud af ka­rak­ter, da han fla­ek­ker sam­men af grin og kon­sta­te­rer, at ’det her ven­skab er ved at ud­vik­le sig af syg ka­rak­ter’. Af­snit­tet ef­ter­føl­ges for­hå­bent­ligt af et brag af en fi­na­le i na­e­ste uge

Det er fedt, at de sta­dig fan­ger og bru­ger små ’ae­g­te’ øje­blik­ke som det.

Det er sjovt, at Frank gen­nem­lø­ben­de er så ond over­for Mia. For ek­sem­pel da de skri­ver tre­kants­reg­ler­ne ned, og Frank sy­nes, det er vig­tigt, at den tred­je part slik­ker Mia mel­lem be­ne­ne, »for el­lers er hun kna­stør«.

Franks sta­tus­fald over­for bå­de Mia og fa­de­ren til de­res søn le­ge­kam­me­rat, Jør­gen, er og­så et af af­snit­tets høj­de­punk­ter.

Da Frank, Mia og de­res tre­kantspart­ner har låst sig ude, og Jør­gen vi­ser sig at va­e­re lå­ses­med, har vi et klas­sisk ’Klovn’-øje­blik, hvor Frank na­er­mest bog­sta­ve­lig talt bli­ver ta­get med buk­ser­ne ne­de. Me­re af det, tak. Et halvsjovt af­snit, der for­hå­bent­ligt ef­ter­føl­ges af et brag af en fi­na­le i na­e­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.