Fø­ler sig mis­for­stå­et

BT - - SPORT -

KON­FLIKT Spil­ler­rå­det på det dan­ske her­re­lands­hold i fod­bold for­kla­rer nu sit syn på kon­flik­ten mel­lem Dansk Bold­spil-Uni­on (DBU) og Spil­ler­for­e­nin­gen. Det sker i et åbent brev »til he­le fod­bold-Dan­mark«.

»Vi for­står godt, at det er umu­ligt for fod­bold-Dan­mark at føl­ge med i, hvad må­ned­lan­ge for­hand­lin­ger i vir­ke­lig­he­den hand­ler om,« ly­der det blandt an­det i bre­vet.

Spil­ler­rå­det be­står af Si­mon Kja­er, Chri­sti­an Erik­sen og Kas­per Sch­mei­chel.

De tre skri­ver i bre­vet - på veg­ne af he­le lands­hol­det - at spil­ler­ne har haft mund­kurv på un­der den sid­ste del af for­hand­lin­ger­ne, og der­for har det og­så gi­vet »et ae­r­ger­ligt bil­le­de af dansk fod­bold, når man føl­ger med i me­di­er­ne«.

»Men dels hø­rer og for­står me­di­er­ne kun i me­get be­gra­en­set om­fang, hvad der sker i for­hand­lin­ger­ne. Og dels teg­nes me­di­e­bil­le­det mest af de nem­me og alt for vold­som­me per­so­nan­greb mod os spil­le­re el­ler mod Mads Øland, som vi har valgt til at re­pra­e­sen­te­re os via Spil­ler­for­e­nin­gen.

Of­te fra folk, der slet ik­ke har no­gen rol­le i for­hand­lin­ger­ne el­ler i dansk fod­bold,« ly­der det i bre­vet.

DBU og lands­holds­spil­ler­ne blev i slut­nin­gen af sep­tem­ber eni­ge om den ny af­ta­le, der ga­el­der til og med EM-slut­run­den i Tyskland i 2024. Ge­vinst for al­le Spil­ler­rå­det be­skri­ver af­ta­len som »en ge­vinst for al­le par­ter i dansk fod­bold«.

»Vi har ka­em­pet sam­men for vo­res ret­tig­he­der - og for ret­tig­he­der og ord­ne­de for­hold for de kom­men­de lands­holds­spil­le­re, så vi fort­sat kan ha­ve et sta­er­kt dansk lands­hold i en frem­tid, hvor net­op idéen om lands­hold er un­der pres fra blandt an­dre de sto­re klub­ber og de­res tur­ne­rin­ger, hvor de sto­re pen­ge i fod­bold lig­ger,« ly­der det i bre­vet.

Med af­ta­len slut­te­de kon­flik­ten mel­lem par­ter­ne, som kul­mi­ne­re­de i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber, da DBU og lands­holds­spil­ler­ne kun­ne ik­ke nå til enig­hed om en ny af­ta­le.

DBU valg­te i ste­det at kig­ge ef­ter spil­le­re fra de la­ve­re ran­ge­ren­de fod­bol­dra­ek­ker til test­kam­pen mod Slovaki­et. Vi for­står godt, at det er umu­ligt for fod­bold-Dan­mark at føl­ge med i, hvad må­ned­lan­ge for­hand­lin­ger i vir­ke­lig­he­den hand­ler om

Det lyk­ke­des DBU at sam­men­sa­et­te et hold af ama­tør­spil­le­re, som tab­te 0-3 til Slovaki­ets lands­hold.

Fi­re da­ge se­ne­re var de sa­ed­van­li­ge spil­le­re til­ba­ge på lands­hol­det til Na­tions Le­ague-kam­pen mod Wa­les, ef­ter at par­ter­ne var eni­ge om en mid­ler­ti­dig af­ta­le.

Det dan­ske hold er i den­ne uge sam­let i lands­holds­lej­ren og spil­let lør­dag end­nu en kamp i Na­tions Le­ague mod Ir­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.