’FUCK­ING

BT - - SPORT -

TA­ESK Kri­tik­ken fra det schweizi­ske For­mel 1-hold Sau­ber mod den dan­ske ra­cer­kø­rer Ke­vin Magnus­sen har va­e­ret hård, ef­ter at dan­ske­ren i søn­da­gens grand­prix stød­te sam­men med Sau­bers Char­les Lec­lerc. Og nu stem­mer og­så Sau­ber-chef Fre­de­ric Vas­seur, Magnus­sens tid­li­ge­re chef hos Re­nault, i. Han si­ger, at sam­men­stø­det mel­lem de to ra­ce­re helt åben­lyst var Magnus­sens skyld.

»Be­va­e­gel­sen (fra Magnus­sens ra­cer, red.) var fuck­ing far­lig. Han ryk­ker sig al­tid sent, og en dag vil vi se et stort sam­men­stød. Når du kø­rer 320 ki­lo­me­ter i ti­men, så er det me­re end far­ligt,« si­ger han iføl­ge mo­tor­sport­s­me­di­et Au­tosport.

Sam­men­stø­det mel­lem Magnus­sen og Lec­lerc ske­te på an­den om­gang, Han ryk­ker sig al­tid sent, og en dag vil vi se et stort sam­men­stød. Når du kø­rer 320 ki­lo­me­ter i ti­men, så er det me­re end far­ligt da Haas-ra­ce­ren blev ramt bag­fra af Lec­lerc. Magnus­sen ud­gik Det med­før­te en punk­te­ring og ska­der på dan­ske­rens ra­cer, og Magnus­sen måt­te ud­gå ef­ter ti om­gan­ge af lø­bet, der blev kørt i Ja­pan.

»Han (Magnus­sen, red.) er in­vol­ve­ret i al­le de sto­re sam­men­stød over sa­e­so­nen, hvis du ser på det. Jeg er ik­ke dom­mer, det er FIA (Den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.